Начало Banners Обновяване на общински зали за спорт за лека атлетика, волейбол и баскетбол

Обновяване на общински зали за спорт за лека атлетика, волейбол и баскетбол

project

№ BG-RRP-4.020-0158-C01 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на общински зали за спорт за лека атлетика, волейбол и баскетбол – гр. Пловдив“, по Национален план за възстановяване и устойчивост

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОГОВОРА: BG-RRP-4.020-0158-C01

Бенефициент: Община Пловдив

Обща стойност на Инвестицията: : 4 112 938.09 лв., от които:

- сума в размер на 809 748.88 лева са безвъзмездна финансова подкрепа по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ);
- сума в размер на 3 303 189.21 лева са съфинансиране от Община Пловдив;

Срок за изпълнение на Инвестицията: 30 месеца, 09.05.2024г. – 09.11.2026г.

Цел на Инвестицията:

Основната цел на проектното предложение, в синергичност с тази на Процедура BG-RRP-4.020, по МВУ, е привеждането на съществуващата спортна база на Община Пловдив – зали за лека атлетика, волейбол и баскетбол, в съответствие със съвременните изисквания за ЕЕ на публичен сграден фонд, ведно с цялостното му обновяване.

Основни дейности:

  1. Въвеждане на мерки за ЕЕ и постигане на клас „А“, в т.ч. – изграждане на ФЕЦ за собствени нужди, с оглед подобряване на енергийните характеристики на включените в ПИИ сгради и постигане на мин. 30% спестявания на първична енергия, вкл. – намаляване на разходите за енергопотребление;
  2. Извършване на основен ремонт и обновяване на обектите посредством изпълнение на неотложните мерки, предписани в техническите обследвания и паспорти за подобряване на материалните условия и експлоатационните характеристики на спортната инфраструктура на Община Пловдив;
  3. Ефективно управление на проекта и постигане на широка публична осведоменост относно същия с оглед целесъобразното му изпълнение и подчертаване приноса на ЕС за осъществяването му.

Индикатори:

  • Завършено енергийно-ефективно обновяване на нежилищни сгради — обновена площ на обществени сгради (подмярка 2) – 3 735.00 кв. м.
  • Завършено енергийно-ефективно обновяване на нежилищни сгради — брой на обновените сгради (подмерки 2 и 3) – 2 бр.
  • Намаляване на емисиите на парникови газове – 256.43 тонове CO2 екв.
  • Понижаване на годишното потребление на първична енергия – 1 190 270.28 kWh/година

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и СНД

450 total views, no views today