Категория: Banners

„Образователна инфраструктура“ – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020

Banner-obr

  www.bgregio.eu www.eufunds.bg   Проект „Образователна инфраструктура“ – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“, договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.003-0001-C01, процедура BG16RFOP001-1.003 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Пловдив“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020. Описание на проекта: Проектът ще има значителен принос ...

Награда „Пловдив“ в областта на изкуството и културата

nagrada-pl

Статут на Награда „Пловдив“ в областта на изкуството и културата Формуляр за кандидатстване за Награда „Пловдив“ Формуляр за кандидатстване за Специална награда „Пловдив“ 5,240 total views, 12 views today...

„Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Пловдив“

banner-patronazhna-grizha

  Проект: BG05M9OP001-2.040-0017-C01 „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Пловдив“ ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 www.esf.bg Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ Обща стойност на проекта: 1 251 834.56 лв. Срок на изпълнение: 01.07.2019 – 01.02.2021 Цели и очаквани резултати: Настоящият проект кореспондира с ...

ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“

Baner-CVN-page-001

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-2.029 ПРОЕКТ: „ИНТЕГРИРАНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“ БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“ ДОГОВОР ЗА БФП № BG05M9OP001-2.029-0002 ФИНАНСИРАН ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 2: „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ“ НА ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ...

BG16М1ОР002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление“.

logo-okolna-sreda-5003

Административен договор Д-34-63/31.07.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16М1ОР002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ на конкретен бенефициент община Пловдив. Проект ИСУН № BG16М1ОР002-5.003-006 „Мерки за подобряване ...

Осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура за предоставяне на нови социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в град Пловдив

deinstitucializacia-vyzrastni-hora-banner

Осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура за предоставяне на нови социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в град Пловдив Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“ www.bgregio.eu Проект „Осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура за предоставяне на нови социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в град Пловдив“ по процедура ...