Категория: Banners

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЧРЕЗ ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЕТОСТ И ЗДРАВЕ

Baner-Edu-Access

ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ Договор за БФП BG05M9OP001-2.056-0002 Проект: „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЧРЕЗ ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЕТОСТ И ЗДРАВЕ“ Бенефициент: Община Пловдив     ПРОЕКТ: BG05M9OP001-2.056-0002 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЧРЕЗ ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЕТОСТ ...

Европейска мрежа за автентичности

avtentichnost

Община Пловдив подписа Меморандум за сътрудничество с Патентно ведомство на Република България във връзка с изпълнението на проект „Европейска мрежа на автентичностите“. Проектът има за цел да повиши осведомеността сред местните институции, бизнеса и обществеността в различните европейски градове както за стойността на интелектуалната собственост, така и за вредните ефекти от фалшифицирането на стоки и ...

Патронажна грижа + в Община Пловдив

banner-20210211

Проект:  № BG05M9OP001-6.002-0009-C01 „Патронажна грижа + в Община Пловдив“ Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 www.esf.bg Финансираща програма: ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ Процедура за БФП: BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ Обща стойност на проекта: 2 823 558,18 лв. , 100% БФП Срок на изпълнение: 01.02.2021 г. – 01.03.2022 г. Цели и очаквани резултати: Проектът предвижда предоставяне на ...

BG16М1ОР002-5.003-0006 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление“

Slide-Site-Render-Air2

  Община Пловдив кани всички жители/домакинства в общината, които използват за отопление уреди с дърва и въглища, да кандидатстват за безвъзмездната им подмяна с екологични алтернативи за отопление Община Пловдив е Бенефициент на безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ по проект: „Мерки за подобряване на качеството на атмосферен въздух в община ...

Създаване на Център за социални иновации в Община Пловдив

banner-20201222

Проект: BG05M9OP001-4.003-0020-С01 „Създаване на Център за социални иновации в Община Пловдив“, Община Пловдив Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ Обща стойност на проекта: 199 408 лв. Цели и очаквани резултати: Проектът е насочен към устойчиво интегриране на пазара на труда на 150 младежи от 15 до 29 години, които не са ангажирани с трудова дейност, ...

По крепостните стени на Филипопол

banner-filipopol

Проект № BG16RFOP001-6.002-0014-C01 „По крепостните стени на Филипопол“ www.bgregio.eu Община Пловдив изпълнява проект „По крепостните стени на Филипопол“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, Приоритетна ос „Регионален туризъм“, процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“. Проектът е насочен към развитието на две конкурентноспособни туристически атракции в историческия резерват „Старинен Пловдив“ и стимулиране ...

Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Пловдив

banner-20201217

Проект: BG05M9OP001-2.040-0017 „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Пловдив“ по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, който се осъществява по АДБФП № BG05M9OP001-2.101- 0002 www.esf.bg Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ Обща стойност на проекта: 1 610 670 лв. ...

Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в Община Пловдив

deinstitution-support-banner

http://www.eufunds.bg/ http://esf.bg/ Проект BG05M9OP001-2.019-0014 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в Община Пловдив” по Процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите” – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – Компонент 1, по ОПРЧР 2014-2020 Финансираща програма/институция: ОПРЧР 2014-2020 Обща стойност на проекта: ...