Категория: Banners

Подкрепа за Община Пловдив по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР

oprr-tech-support-banner

www.bgregio.eu Проект № BG16RFOP001-8.006-0024-C01: „Подкрепа за Община Пловдив по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“ Община Пловдив изпълнява проект „Подкрепа за Община Пловдив по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно ...

Проект: BG05SFPR003-1.001-016-C02 Топъл обяд в Община Пловдив

banner-BG05SFPR003-1.001-016-C02

Проект: BG05SFPR003-1.001-016-C02 Топъл обяд в Община Пловдив Финансираща програма/институция: Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 съфинансирана от Европейски социален фонд плюс. Обща стойност на проекта:  размер на БФП 4 815 360,00 лв. Цели и очаквани резултати:  Осигуряване на подкрепа за най-уязвимите групи на населението чрез предоставянето на топъл обяд като социална услуга в общността. Капацитет ...

„Грижа в дома в Община Пловдив“

programa-choveshki-resurs

Проект: № BG05SFPR002-2.001-0049-C01  „Грижа в дома в Община Пловдив“ Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 www.esf.bg Финансираща програма: Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 Процедура за БФП: BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ Административен договор –№ BG05SFPR002-2.001-0049-C01 Обща стойност на проекта: 5 530 985,20 лв., 100% БФП Срок на изпълнение: 04.01.2023г. – 04.02.2024г. (13 месеца) Цели и очаквани резултати: Настоящият ...

„Патронажна грижа + в Община Пловдив“

proekt-banner

Проект:   № BG05M9OP001-2.119-0012  „Патронажна грижа + в Община Пловдив“ Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 www.esf.bg Финансираща програма: ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ Процедура за БФП: BG05M9OP001-2.119 „Патронажна грижа + Компонент 3“ Административен договор –№ BG05M9OP001-2.119-0012-С01 Обща стойност на проекта: по К3 – 599 417,28 лв., 100% БФП Срок на изпълнение: 03.08.2022 г. – 03.02.2023 г. ...

„Патронажна грижа + в Община Пловдив“

Процедура за заместване при отсъст

Проект:  № BG05M9OP001-6.002-0009, удължен с Проект №BG05M9OP001-6.004-0010  „Патронажна грижа + в Община Пловдив“ Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 www.esf.bg Финансираща програма: ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ Процедура за БФП: BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” и BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа+ – Компонент 2” Административен договор – № BG05M9OP001-6.002-0009-C01 от 29.01.2021 г.; Допълнително споразумение № 1 от ...