Категория: Banners

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

bannerrecycling

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА: - Отпадъци от опаковки; - Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване; - Излезли от употреба моторни превозни средства; - Излезли от употреба гуми; - Отработени масла; - Опасни отпадъци от домакинствата. - Негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) • Информация за Площадки на територията на Община Пловдив за безвъзмездно предаване ...

Обществен посредник на община Пловдив

banner-ombudsman

АНОТАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ, КАСАЕЩА ГРАЖДАНИТЕ  1. Представяне на структурата • Борислав Стаматов – В.И.Д. Обществен посредник на Община Пловдив • Георги Халачев – гл. експерт • Анелия Хаджиева – гл. експерт 2. С какво се занимава институцията? В своята дейност Общественият посредник е независим и се подчинява на Конституцията, българското законодателство и ратифицираните международни договори, като ...