Категория: Banners

„Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Пловдив“

banner-patronazhna-grizha

  Проект: BG05M9OP001-2.040-0017-C01 „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Пловдив“ ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 www.esf.bg Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ Обща стойност на проекта: 1 251 834.56 лв. Срок на изпълнение: 01.07.2019 – 01.02.2021 Цели и очаквани резултати: Настоящият проект кореспондира с ...

ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“

Baner-CVN-page-001

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-2.029 ПРОЕКТ: „ИНТЕГРИРАНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“ БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“ ДОГОВОР ЗА БФП № BG05M9OP001-2.029-0002 ФИНАНСИРАН ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 2: „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ“ НА ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ...

Осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура за предоставяне на нови социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в град Пловдив

deinstitucializacia-vyzrastni-hora-banner

Осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура за предоставяне на нови социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в град Пловдив Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“ www.bgregio.eu Проект „Осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура за предоставяне на нови социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в град Пловдив“ по процедура ...

Административен договор BG16M1OP002-2.005-0007-C01 по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

bg-okolna-sreda

Административен договор BG16M1OP002-2.005-0007-C01 от 21.05.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне №BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“, на конкретен бенефициент община ...

Изпълнение на ранни ВиК проекти

Най-добрият ми приятел отвори чекм

  Договор BG16M1OP002-1.006-0002-C01 от 04.04.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Интегриран проект за водите на гр. Пловдив – Етап 1” по Оперативна програма „Околна среда” 2014 – 2020 г. процедура за подбор на проекти №BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти”. Общата стойност на проекта – 115 334 116,42 лева Безвъзмездна финансова ...