Категория: Banners

„Патронажна грижа + в Община Пловдив“

Процедура за заместване при отсъст

Проект:  № BG05M9OP001-6.002-0009, удължен с Проект №BG05M9OP001-6.004-0010  „Патронажна грижа + в Община Пловдив“ Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 www.esf.bg Финансираща програма: ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ Процедура за БФП: BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” и BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа+ – Компонент 2” Административен договор – № BG05M9OP001-6.002-0009-C01 от 29.01.2021 г.; Допълнително споразумение № 1 от ...

Компонент 1 „Фестивали и значими събития“

k1

Община Пловдив обявява сесия за набиране на проекти по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ от „Наредба за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от календара на културните събития на Община Пловдив“ за 2022 г. I. Юридически статус на кандидатите за финансиране: - юридически лица с нестопанска цел; търговци по ...

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЧРЕЗ ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЕТОСТ И ЗДРАВЕ

Baner-Edu-Access

ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ Договор за БФП BG05M9OP001-2.056-0002 Проект: „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЧРЕЗ ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЕТОСТ И ЗДРАВЕ“ Бенефициент: Община Пловдив     ПРОЕКТ: BG05M9OP001-2.056-0002 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЧРЕЗ ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЕТОСТ ...

Европейска мрежа за автентичности

avtentichnost

Община Пловдив подписа Меморандум за сътрудничество с Патентно ведомство на Република България във връзка с изпълнението на проект „Европейска мрежа на автентичностите“. Проектът има за цел да повиши осведомеността сред местните институции, бизнеса и обществеността в различните европейски градове както за стойността на интелектуалната собственост, така и за вредните ефекти от фалшифицирането на стоки и ...