Категория: Banners

Компонент 1 „Фестивали и значими събития“

k1

Община Пловдив обявява сесия за набиране на проекти по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ от „Наредба за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от календара на културните събития на Община Пловдив“ за 2022 г. I. Юридически статус на кандидатите за финансиране: - юридически лица с нестопанска цел; търговци по ...

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЧРЕЗ ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЕТОСТ И ЗДРАВЕ

Baner-Edu-Access

ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ Договор за БФП BG05M9OP001-2.056-0002 Проект: „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЧРЕЗ ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЕТОСТ И ЗДРАВЕ“ Бенефициент: Община Пловдив     ПРОЕКТ: BG05M9OP001-2.056-0002 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЧРЕЗ ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЕТОСТ ...

Европейска мрежа за автентичности

avtentichnost

Община Пловдив подписа Меморандум за сътрудничество с Патентно ведомство на Република България във връзка с изпълнението на проект „Европейска мрежа на автентичностите“. Проектът има за цел да повиши осведомеността сред местните институции, бизнеса и обществеността в различните европейски градове както за стойността на интелектуалната собственост, така и за вредните ефекти от фалшифицирането на стоки и ...