Начало Banners Енергийно обновяване на Народна библиотека „Иван Вазов“

Енергийно обновяване на Народна библиотека „Иван Вазов“

project

№ BG-RRP-4.020-0159-C01 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив“, по Национален план за възстановяване и устойчивост

 

Бенефициент: Община Пловдив

Обща стойност на Инвестицията: 2 588 280.00 лв.

Срок за изпълнение на Инвестицията: 08.05.2024 г. – 30.06.2026 г.

Кратко описание на проекта/информацията:

Проектното предложение включва подобряване на енергийните характеристики на сградата на Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив чрез прилагане на високоефективни мерки, съгласно извършен енергиен одит. Прилагането на мерки за повишаване енергийната ефективност на сградата ще доведе до намаляване на емисиите на парникови газове и ще позволи устойчиво управление и поддръжка на сградата с оглед предоставяне на услуги на потребителите в по-комфортна среда.
По проекта ще се реализират следните ЕЕ мерки: 1. Подмяна на дограма с PVC дограма; 2. Монтаж на вътрешна топлоизолация; 3. Топлинно изолиране на покривна конструкция; 4. Ремонт и реконструкция на климатични системи и 5. Изграждане на фотоволтаична система за собствени нужди. Комплекса от взаимосвързани ЕЕ мерки са предпоставка за постигане на клас „А“ и спестявания на първична невъзобновяема енергия от 46,39%.
Предписаните енергоспестяващи мерки ще доведат до намаляване на разходите за енергопотребление, което пък от своя страна води до спестяване на публичен ресурс. При прилагане на всички мерки за енергийно обновяване се спазва принципа за ненанасяне на значителни вреди.
Чрез изпълнение на дейностите по проекта ще се удължи жизнения цикъл на сградата и ще се подобрят условията за работа и условията за предоставяне на услуги.
Във връзка с изпълнението на проекта и в съответствие с чл. 34 на Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г. Община Пловдив ще популяризира финансовата помощ от ЕС чрез визуализация на проекта. Целта е информиране на обществеността за изпълнявания проект, неговия бюджет, предвидените дейности и резултати и огласяване на финансовия принос на Европейския съюз – NextGenerationEU за постигане на проектните резултати.
В резултат от изпълнението на проектното предложение ще се подобрят енергийните характеристики на Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив, ще се намалят разходите за енергопотребление, ще се намалят емисиите парникови газове.

1,416 total views, no views today