Начало Banners Изпълнение на ранни ВиК проекти

Изпълнение на ранни ВиК проекти

euoprr

 

Договор BG16M1OP002-1.006-0002-C01 от 04.04.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Интегриран проект за водите на гр. Пловдив – Етап 1” по Оперативна програма „Околна среда” 2014 – 2020 г. процедура за подбор на проекти №BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти”.

Общата стойност на проекта – 115 334 116,42 лева
Безвъзмездна финансова помощ – 80 681 485,78 лева
Съфинансиране – 10 442 848,72 лева
Недопустими разходи – 24 209 781,92 лева

Отделните дейности за изпълнение на проекта са:
1. „Интегриран проект за водите на гр. Пловдив – Етап 1 – Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) 1-1, 1-2, 2, 3 и бул. „Дунав“ – „Брезовско шосе“ по обособени позиции:
• Обособена позиция №1 „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) 10 бул. „Дунав“ – „Брезовско шосе“;
• Обособена позиция №2 „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) 1 (1-1 и 1-2);
• Обособена позиция №3 „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) 2 и 3″ .
2. „Реконструкция, модернизация и доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води Пловдив – Инженеринг“
3. Консултантска услуга във връзка с реализация на проект „Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1″ по обособени позиции:
• Обособена позиция 1 „Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) 1-1, 1-2, 2, 3 и бул. „Дунав” – „Брезовско шосе” и извършване Оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор за обект „Рехабилитация на Главен колектор VII, включваща проучване, проектиране, строителство и пускане в експлоатация“;
• Обособена позиция 2 „Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция, модернизация и доизграждане на ПСОВ Пловдив – инженеринг“ .
4. Изпълнение на мерки за информация и комуникация в рамките на проект „Интегриран проект за водите на гр. Пловдив – Етап І“
5. Упражняване на авторски надзор при реализация на инвестиционните проекти одобрени от община Пловдив с издадено разрешение за строеж за Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) 1-1, 1-2, 2, 3 и бул. „Дунав“ – „Брезовско шосе“
6. „Рехабилитация на Главен колектор VII, включваща проучване, проектиране и строителство“.
7. Организация и изпълнение на проекта
8. Актуализиране на подготвен Анализ за разходите и ползите, с цел привеждане на същия в съответствие с изискванията на ОП „Околна среда” за програмен период 2014 -2020 г.
9. Актуализация на тръжни процедури

www.eufunds.bg

30,504 total views, 30 views today