12345

Договор № BG-RRP-1.007-0019-C01

„Модернизация на образователната среда в ОУ „Елин Пелин“-гр. Пловдив” по Национален план за възстановяване и устойчивост

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОГОВОРА: BG-RRP-1.007-0019-C01

Бенефициент: Община Пловдив

Обща стойност на Инвестицията: 4 827 509.60 от които:

- сума в размер на 3 749 616.13 лева без ДДС, в т.ч. и 1% непреки разходи от стойността на преките разходи (без ДДС), представляваща безвъзмездна финансова подкрепа по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ);

- сума в размер на 742 498.25 лева, представляваща невъзстановим данък добавена стойност за преките разходи и непреките разходи, която е за сметка на бюджета на Република България;

- сума в размер на 279 496,02 лева без ДДС и 55 899,20 лева данък добавена стойност, представляващи съфинансиране от бюджета на Община Пловдив.

Срок за изпълнение на Инвестицията: 35 месеца, 04.12.2023 – 31.05.2026г.

Цел на Инвестицията: Основната цел на настоящето проектно предложение, в пълно съответствие с тази на Процедура BG-RRP-1.007 по НПВУ, е да се създадат условия за равен достъп до образование в ОУ „Елин Пелин“- гр. Пловдив, чрез изграждане на благоприятна, включваща, иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене и самоподготовка и подобряване на образователните резултати на децата и учениците. Проектът пряко кореспондира на една от специфичните цели на Процедурата, а именно: „Осигуряване на съвременна материална база, която ще гарантира здравословни и качествени условия за обучение на учениците чрез изграждане/надграждане на сигурна, екологична, устойчива, включваща, привлекателна, здравословна и безопасна среда за обучение, възпитание и социализация на учащите за развитието на техния потенциал“, като, с оглед посоченото, се поставят следните специфични цели, отговарящи на идентифицираните нужди и проблеми на образователната институция.

Основни дейности:

1. Ремонт, пристрояване, реновиране и модернизация на сградния фонд и физкултурния салон на ОУ „Елин Пелин“ – гр. Пловдив (вкл.- осигуряване на достъпна среда и постигане на изисквания и стандарти, определени в Наредба № 24 от 2020 г., съгл. приложимостта);

2. Въвеждане на мерки за ЕЕ за постигане на клас „А“, вкл. инсталация за БГВ – ВЕИ – слънчева инсталация;

3. Ефективно управление на проекта и постигане на широка публична осведоменост относно същия.Предвиденият комплекс от мерки ще задоволи нуждата на ОУ „Елин Пелин“ и нейните възпитаници от активно използване на образователното пространство, така че учениците и учителите да имат достъп до максимално пригодни площи на училищната среда, които могат да използват по всяко време за различни учебни и/или игрови дейности чрез: обособяване на отворени и многофункционални пространства, вкл. – за комуникация, социализиране и прилагане на иновативни обучителни подходи и др. Обновяването на ОУ „Елин Пелин“ ще създаде условия за предоставяне на качествени, достъпни и отговарящи на съвременните изисквания образователни услуги и среда за учениците, като, по този начин, ще направи училището не само по-привлекателно за младите хора, но и по-мотивиращо и конкурентоспособно.

Индикатори:

  • Приключване на обновяването на училищата и детските градини – 1бр.;
  • Икономии в годишното потребление на първична енергия – 704.05 MWh/y;
  • Капацитет на класните стаи на нови или модернизирани детски заведения и  образователни заведения – 384 бр.;

7,376 total views, 10 views today