Начало Banners ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“

ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“

rreu

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020
ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-2.029
ПРОЕКТ: „ИНТЕГРИРАНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“
БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“
ДОГОВОР ЗА БФП № BG05M9OP001-2.029-0002
ФИНАНСИРАН ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 2: „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ“ НА
ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020“
Обща стойност: 416 880.36 лв.
Срок на изпълнение: 1.07.2019 г. – 31.12.2023 г.

Описание: В рамките на проекта ще бъде разкрит Център за временно настаняване, като се използва социалната инфраструктура, изградена по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по ОПРР.
Проектните дейности ще допринесат за подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи, като се насърчат равните възможности и се разшири обхватът на социалните услуги, предоставяни в общността.
Екипът на Центъра за временно настаняване ще включва 1 управител, 1 социален работник, 1 домакин и 1 хигиенист. Подборът на персонала ще се осъществи, като се има предвид спецификата на работата на бъдещите служители и потребностите на целевата група.
Центърът за временно настаняване (ЦВН) ще осигурява близка до семейната грижа за лица, временно или трайно лишени от дом. Услугата ще бъде предоставяна на бездомни лица за срок не повече от 3 месеца в рамките на календарната година. Освен че ще осигурява подслон, ЦВН ще бъде и място за социална интеграция и адаптация на хора, които са изпаднали в труден житейски момент. Така например, екипът на ЦВН ще оказва съдействие на потребителите за насочване и съдействие за избиране на личен лекар, получаване на медицински услуги; съдействие за подготовка и подаване на документи пред НОИ, ТЕЛК, и др.; придружаване до различни институции; регистрация в Бюрото по труда, включване в курсове за квалификация и преквалификация и други обучителни курсове и/или за намиране на работа, както и за социалната адаптация на потребителите.

22,542 total views, no views today