Начало Banners Договор №: BG-RRP-1.007-0021-C01BG-RRP-1.007-0020 „Модернизация на образователна среда в СУ „Пейо Кр. Яворов“ – гр. Пловдив“

Договор №: BG-RRP-1.007-0021-C01BG-RRP-1.007-0020 „Модернизация на образователна среда в СУ „Пейо Кр. Яворов“ – гр. Пловдив“

12345

Договор №: BG-RRP-1.007-0021-C01
„Модернизация на образователна среда в СУ „Пейо Кр. Яворов“ – гр. Пловдив“,
по Национален план за възстановяване и устойчивост

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОГОВОРА: BG-RRP-1.007-0021-C01
Бенефициент: Община Пловдив
Обща стойност на Инвестицията: 6 450 424.32 лв., от които:
- сума в размер на 4 492 078.89 лева са безвъзмездна финансова подкрепа по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ);
- сума в размер на 1 958 345.43 лева са съфинансиране от Община Пловдив;
Срок за изпълнение на Инвестицията: 35 месеца, 04.12.2023 г. – 04.11.2026 г.
Цел на Инвестицията: Настоящият проект, в кореспондентност с основната цел на Процедура BG-RRP-1.007 по НПВУ, е насочен към модернизация на образователната инфраструктура на СУ „Пейо Кр. Яворов“-гр. Пловдив, чрез осъществяване на интервенции за: Основен ремонт, реконструкция, преустройство, пристрояване и въвеждане на мерки за ЕЕ, вкл.- осигуряване на достъпна среда и условия, за постигане на цялостен обновен облик и среда на училищната институция, предоставяща обучение за 818 деца.
Основни дейности:
1. Внедряване на мерки за ЕЕ в сградата на СУ „Пейо Кр. Яворов“ за постигане на клас „А“, съгл. чл. 48 от ЗЕЕ, вкл. и изграждане на ФЕЦ за собствена консумация;
2.Осигуряване на достъпност на средата, съобразно изискванията на Наредба № РД-02-20-2 /2021 г., вкл.-чрез пристрояване, с цел преминаване на едносменен режим, подобряване на достъпа за хора с увреждания до и в обхванатия от проекта сграден фонд на институцията;
3. Постигане на изисквания и стандарти, определени в Наредба № 24/2020 г., в т.ч.: чрез преструктуриране на комуникационни зони, обособяване на зони чрез цветови решения и др. в т.ч.-вкл. за изграждане на STEM среда;
4. Извършване на интервенции за ремонт и реновиране на сградата на СУ „Пейо Кр. Яворов“.

Индикатори:
• Приключване на обновяването на училищата и детските градини – 1бр.;
• Икономии в годишното потребление на първична енергия – 539.52 MWh/y;
• Капацитет на класните стаи на нови или модернизирани детски заведения и образователни заведения – 840.00 бр.;

4,130 total views, 4 views today