Начало Banners Енергийно обновяване на зала за спорт по бокс, вдигане на тежести и джудо

Енергийно обновяване на зала за спорт по бокс, вдигане на тежести и джудо

project

Договор BG-RRP-4.020-0156-C01 Енергийно обновяване на зала за спорт по бокс, вдигане на тежести и джудо, гр. Пловдив, по Национален план за възстановяване и устойчивост

 

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОГОВОРА: BG-RRP-4.020-0156-C01

Бенефициент: Община Пловдив

Обща стойност на Инвестицията: : 1 793 687.57 лв., от които:

- сума в размер на 307 903.90 лева са безвъзмездна финансова подкрепа по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ);
- сума в размер на 1 485 783.67 лева са съфинансиране от Община Пловдив;

Срок за изпълнение на Инвестицията: 30 месеца, 09.05.2024г. – 09.11.2026г.

Цел на Инвестицията:

В съответствие с дефинираната основна цел по процедурата настоящото проектно предложение предвижда реализирането на мерки и дейности за енергийно обновяване на сграда за спорт – зала по бокс, вдигане на тежести и джудо – публична общинска собственост с РЗП 2362 кв.м., чрез прилагане на мерки за подобряване на енергийните характеристики на обекта на интервенция в синхрон с поставените на национално ниво дългосрочни и средносрочни цели за обновяването на сградния фонд от жилищни и нежилищни сгради.

Основни дейности:

  1. Въвеждане на мерки за ЕЕ и постигане на клас „А“, в т.ч. – изграждане на ФЕЦ за собствени нужди, с оглед подобряване на енергийните характеристики на включената в ПИИ сграда и постигане на 87,27% спестявания на първична енергия, вкл. – намаляване на разходите за енергопотребление;
  2. Извършване на основен ремонт и обновяване на обектите посредством изпълнение на неотложните мерки, предписани в техническото обследване и паспорт, за подобряване на материалните условия и експлоатационните характеристики на спортната инфраструктура на Община Пловдив;
  3. Ефективно управление на проекта и постигане на широка публична осведоменост относно същия с оглед целесъобразното му изпълнение и подчертаване приноса на ЕС за осъществяването му.

Индикатори:

  • Завършено енергийно-ефективно обновяване на нежилищни сгради — обновена площ на обществени сгради (подмярка 2) – 2 362.00 кв. м.
  • Завършено енергийно-ефективно обновяване на нежилищни сгради — брой на обновените сгради (подмерки 2 и 3) – 1 бр.
  • Намаляване на емисиите на парникови газове – 85.67 тонове CO2 екв.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и СНД

328 total views, no views today