Категория: Banners

Административен договор BG16M1OP002-2.005-0007-C01 по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

bg-okolna-sreda

Административен договор BG16M1OP002-2.005-0007-C01 от 21.05.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне №BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“, на конкретен бенефициент община ...

Изпълнение на ранни ВиК проекти

Най-добрият ми приятел отвори чекм

  Договор BG16M1OP002-1.006-0002-C01 от 04.04.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Интегриран проект за водите на гр. Пловдив – Етап 1” по Оперативна програма „Околна среда” 2014 – 2020 г. процедура за подбор на проекти №BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти”. Общата стойност на проекта – 115 334 116,42 лева Безвъзмездна финансова ...

Система за електронно централизирано класиране за прием на ученици в ПЪРВИ КЛАС на общинските училища на територията на град Пловдив

banner7

За повече информация за електронно централизирано класиране за прием на ученици в ПЪРВИ КЛАС на общинските училища на територията на град Пловдив може да посетите сайта: http://priem.plovdiv.bg/ За контакти: Тел.: 032 / 635 357 E-mail: [email protected] 72 total views, no views today...

Проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ-Пловдив през периода 2022-2023 г.“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”

oic-banner

Наименование на проекта: Осигуряване функционирането на ОИЦ-Пловдив през периода 2022-2023 г.“ Регистрационен номер в ИСУН: № BG05SFOP001-4.007-0003 Бенефициент: Община Пловдив Обща стойност на проекта: 273 000,00 лв. Срок за изпълнение на проекта: от 01.01.2022 г. до 31.12.2023 г. Оперативна програма „Добро управление“ Приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“ Областен информационен център – Пловдив извършва информационни и ...

Проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020

банер-региони

Първата специфична цел на Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 е повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор. Тя ще се изпълнява чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на общините – конкретни бенефициенти по приоритетна ос 1, за изпълнението на проекти за енергийна ...

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив“

banner1-3

Контакти: Димитрия Тодорова–Андонова - Управител Тел.: 032/ 539 511 Mладежки работници: Тел.: 032/539 513; e-mail: [email protected] Телефон на рецепция: 032/ 539 512 Телефон спортна зона: 0884 544 308 Интернет адрес: http://youthcentre.plovdiv.bg/bg Facebook: https://www.facebook.com/YouthCentrePlovdiv?fref=ts http://projects.plovdiv.bg/изграждане-на-младежки-център-в-град-п/ Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив“ по Компонент 1 – „Грижа за младежи в риск“ на Програма BG06 „Деца и ...