Начало Категории Околна среда

Околна среда

Град Пловдив е разположен в Горнотракийската низина, по поречието на р. Марица, в подножието на Родопите. Пловдивското поле представлява алувиална низина, в която е разположен градът със своите специфични климатични проявления формиращи неговия мезоклимат. Той се отличава с някои характерни особености главно поради коритовидната морфоструктура на релефа, явяваща се „обвивка” на пловдивския въздушен басейн. Това обуславя спецификата на физичните процеси в него с най-характерното явление – температурните инверсии. Градският микроклимат се формира и от особеностите на Пловдив, сред които блестят „перлите” на града – тепетата и р. Марица. Няма друг такъв град с живописно вписани защитени хълмове, лъкатушеща река и зони от „Натура 2000”. Елегантен завършек на това описание са паметниците на градинското и парково изкуство: „Цар Симеонова градина”, „Дондукова градина”, озеленяването по ул. Иван Вазов и бул. Руски. Не трябва да се забравят и обичаните от пловдивчани зони за отдих парк „Лаута”, парк „Отдих и култура” и парк „Белите брези”.

Политиката по управление на околната среда в Община Пловдив се осъществява от дирекция „Опазване на околната среда” в съответствие със законодателството, местните нормативни и стратегически документи, с мисъл за създаване на уютна градска среда за нашите деца.

520 total views, no views today