Дейности

Опазване на околната среда

 • Координира цялостната дейност по спазване на специфичните секторни изисквания към физически и юридически лица по отношение опазване и използване на компонентите и факторите на околната среда: атмосферният въздух, повърхностни и подземни води, ландшафтът, природните обекти, биологичното разнообразие, шум, ДДД дейности и безстопанствени животни.
 • Анализира информацията за състоянието на околната среда и предлага решения за подобряването й.
 • Изготвя местни нормативни актове за опазване, възстановяване, възпроизвеждане и развитие на околната среда.
 • Участва и координира разработването на стратегии, планове, програми и проекти касаещи опазване на околната среда на територията на общината; координира изпълнението на общинските програми по опазване на компонентите на околната среда;
 • Инициира и/или участва в рутинни или предизвикани проверки, касаещи замърсяване на територии и увреждане на околната среда.
 • Координира и участва в съвместни мероприятия в ситуация на бедствия, аварии и катастрофи; анализира и контролира информация за компонентите на околната среда; прилага мерки за подобряването й; извършва мониторинг на същите в рискови територии на община Пловдив.
 • Изготвя и предлага проектобюджета за екологични инициативи и мероприятия;
 • Дирекцията осъществява контакт и съвместни дейности с всички държавни институции (МОСВ, МЗ, МВР, МРРБ и др.), както и с неправителствени организации, имащи отношение към екологичната политика;
 • Участва в организиране и провеждане на национални кампании и прояви на територията на Община Пловдив, касаещи опазване на околната среда;
 • Участва и координира провеждането на мероприятия, касаещи опазване на околната среда;
 • Упражнява превантивен контрол върху дейността на предприятия и инсталации по спазване на екологичното законодателство;
 • Осъществява методическа помощ на районните кметове и ръководството на Общината по приложението на екологичното законодателство на местно ниво; изготвя отчети, справки и информации в съответствие с изискванията на нормативната уредба по управление на околната среда и по искане на компетентните институции;

Осъществява контрол по спазване на сроковете и изпълнение на условията, залегнали в сключени договори;

НАПРАВЛЕНИЕ „Въздух“

 • Администрира “Местна система за наблюдение замърсяването на въздушния басейн на територията на община Пловдив”;
 • Координира изготвянето на програма за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми в установените за целта срокове чл.27(1)  Закона за чистотата на атмосферния въздух;
 • Оповестява и предоставя обществен достъп до Заявления и проекти на Комплексно разрешително за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи инсталации и съоръжения.

НАПРАВЛЕНИЕ „Управлението на отпадъците“

 • Изготвя и контролира изпълнението на договори за приемане и обработка на производствени отпадъци с неопасен характер в депа/инсталации за неопасни отпадъци;
 • Участва при организирането на дейността за разделно събиране на масово разпространени отпадъци (отпадъци от опаковки, излезли от употреба луминесцентни  и други лампи, съдържащи живак, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба МПС, излезли от употреба гуми, отработени масла и негодни за употреба батерии и акумулатори).
 • Осъществява мониторинг по изпълнение на условията в комплексните разрешителни за „Регионално депо за неопасни отпадъци” – Цалапица и „Депо за неопасни отпадъци и инсталация за биологично разграждане по закрит способ” – Шишманци;

НАПРАВЛЕНИЕ „Води“

 • Координира изпълнението на Програмата от мерки в План за управление на речните басейни в Източно беломорски район с център Пловдив, за които Община Пловдив е определена като институция прилагаща мерките и изготвя отчет по образец на Европейската комисия;
 • Участва в комисията назначена със Заповед на Кмета на Община Пловдив по Чл. 139 (1) и (2) и Чл. 140 (4) т. 2 от Закона за водите и междуведомствената комисия, относно поддържане на проводимостта на речното легло на р. Марица в урбанизираната територия на гр. Пловдив;
 • Поддържа база данни за тръбни кладенци, поливни системи, питейни фонтанки и фонтани на територията на Община Пловдив;
 • Извършва публично обявяване на съобщението по ал. 1 от Закона за водите на разрешителни за водовземане.

НАПРАВЛЕНИЕ „БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ”

 • Координира работата по изпълнението на „Програма за овладяване  популацията на безстопанствените котки на територията на община Пловдив – 2010 – 2014г.” и „Програма за овладяване  популацията на безстопанствените кучета на територията на община Пловдив – 2008 – 2014г.” и изготвя годишни отчети за реализиране на мерките в Плановете за действие към тях;
 • Контролира и координира дейността на районните администрации и ОП „Зооветеринарен комплекс”, по отношение регистрацията на безстопанствените кучета по реда на Закона за защита на животните;
 • Контролира дейността на районните администрации по отношение регистрацията на домашни кучета и заплащане “Такса за притежаване на домашно куче”;
 • Поддържа непрекъснатост в работата и правилното функциониране на системата „Електронен регистър за домашни кучета на територията на Община Пловдив” и осигурява  достъп на обществеността до информация съдържаща се в нея.

НАПРАВЛЕНИЕ „ШУМ”

 • Следи за изпълнението и актуализирането на „Стратегическа карта за шум за агломерация Пловдив” и координира изпълнението на „План за действие” към „Стратегическа карта за шум за агломерация Пловдив”;
 • Анализира данните, постъпващи в Система за постоянен мониторинг на шум в околната среда – тип ENM на територията на община Пловдив, по отношение на шумовата характеристика.

НАПРАВЛЕНИЕ „ДДД ДЕЙНОСТИ“

 • Организира работата на постоянната общинска епизоотична комисия и следи за изпълнение на взетите решения;
 • Организира подготовката и следи за изпълнението на дейностите по осъществяване на външните, масови ДДД-дейности (дезинсекция, дезинфекция и дератизация) на територията на Община Пловдив; както и за навременното уведомяване на контролния орган и засегнатото население.

16,834 total views, no views today