Процедури по ЗОП

Съобщение от 23.07.2014 г., относно отваряне на ценови предложения за открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Реконструкция и модернизация на ‘‘Зоокът’’ – гр.Пловдив“

Съобщение от 18.07.2014 г. за отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор за обекти по Национален Доверителен Екофонд за подобряване енергийната ефективност на сградите на: ЦДГ „Зорница”, СОУ „Св. Константин Кирил Философ”, СОУ „Константин Величков”, Детски ясли „Слънчо”, ОМГ „Акад. Кирил Попов”, СОУ „Братя Миладинови” и ОП „Чистота” в гр. Пловдив по обособени позиции: ОП  1 - УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: ЦДГ”Зорница”; ОП  2 – УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ:  СОУ ”Св.Константин Кирил Философ”, ул.“Г. Кондолов“№ 44 а; ОП № 3 – УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: СОУ ”Константин Величков”; ОП  4 – УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: Детска ясла № 14 филиал – ”Слънчо”; ОП  5 – УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: ОМГ ”Академик Кирил Попов”; ОП  6 – УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: СОУ ”Братя Миладинови”; ОП  7 – УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: ОП ”Чистота”; ОП  8 – УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: СОУ „Св.Константин Кирил Философ”, ул. „Чорлу” № 14”

Съобщение от 16.07.2014 г. за отваряне на ценовите предложения по  обществена поръчка с предмет: „Подобряване енергийната ефективност на сградите на: ЦДГ „Зорница”, СОУ „Св. Константин Кирил Философ”, СОУ „Константин Величков”, Детски ясли „Слънчо”, ОМГ „Акад. Кирил Попов”, СОУ „Братя Миладинови” и ОП „Чистота” в гр. Пловдив по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - ЦДГ”Зорница”, Обособена позиция № 2 – СОУ ”Св.Константин Кирил Философ”, ул.“Г. Кондолов“№ 44 а, Обособена позиция № 3 – СОУ ”Константин Величков”, Обособена позиция № 4 – Детска ясла № 14 филиал – ”Слънчо”, Обособена позиция № 5 – ОМГ ”Академик Кирил Попов”, Обособена позиция № 6 – СОУ ”Братя Миладинови”, Обособена позиция № 7 – ОП ”Чистота” и Обособена позиция № 8 – СОУ „Св.Константин Кирил Философ”, ул. „Чорлу” № 14”

Съобщение от 16.07.2014 г. за отваряне на ценовите предложения по обществена поръчка с предмет: “Основен ремонт на бул.“Македония“, в участъка от ул.“Даме Груев“ до бул.“Никола Вапцаров“

Съобщение от 08.07.2014 г. за отваряне на ценови предложения във връзка с обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за реализация на дейности за провеждане на обучения в ключови компетентности и за осигуряване на публичност за нуждите на община Пловдив,  район „Северен“ по проект „Повишаване на ефективността и квалификацията на служителите в община Пловдив, район Северен” с Обособена   позиция №1: „Избор на изпълнител  за провеждане на обучения в ключови компетентности за нуждите на Община Пловдив, район „Северен” и Обособена позиция №2: „Избор на изпълнител за дейности, свързани с осигуряване на публичност за нуждите на район „Северен”  - община Пловдив, финансиран по Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”

Съобщение № 14РОП45(4)/ 04.07.2014 г. за отваряне на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за организиране на събития и инициативи, осъществяване на логистика и посредничество, свързани с дейността на Младежкия център” по проект BG06-103 „Изграждане на младежки център в гр. Пловдив“ по Програма „Деца и младежи в риск“, Компонент 1 „Грижа за младежи в риск“, финансирана по ФМ на ЕИП 2009-2014.

Съобщение от 03.07.2014 г. за отваряне на ценовите оферти за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Текущ ремонт на сградата на Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева” в гр. Пловдив”

Съобщение № 14РОП44-3/ 03.07.2014 г. за отваряне на ценови оферти по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осигуряване на кетъринг”, обявена във връзка с реализирането на проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив“, Компонент 1 „Грижа за младежи в риск“, Програма „Деца и младежи в риск, финансирана чрез финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009 – 2014.

Съобщение с изх. № 14РОП52-1/ 02.07.2014 г. за отваряне на ценови оферти по поръчка с предмет: „Доставки на резервни части включително и услуги по ремонт на МПС за нуждите на община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка”


150,552 total views, no views today

Страница 4 от 13« Първа...23456...10...Последна »