Процедури по ЗОП

Решение и доклад по проведена процедура на договаряне, без обявление, с предмет: „Извършване на допълнителни, непредвидени в основния инвестиционен проект строително-монтажни работи във връзка с изпълнение на договор с рег. № BG161PO001/1.4-09/2012/005, за изпълнение на дейностите по проект „Изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Пловдив“ във връзка с реконструкция на езерото в „Цар Симеоновата градина“

Решение и доклад по проведена процедура на договаряне, без обявление, с предмет: „Извършване на допълнителни, непредвидени в основния инвестиционен проект строително-монтажни работи във връзка с изпълнение на договор с рег. № BG161PO001/1.4-09/2012/005, за изпълнение на дейностите по проект „Изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Пловдив“ във връзка с изграждането на водни ефекти в „Цар Симеоновата градина“

Съобщение от 17.09.2014 г. за отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКИ НА КОНСУМАТИВИ – АКУМУЛАТОРИ, СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ И ДР., ВКЛЮЧИТЕЛНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МПС, ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ И ЗВЕНАТА НА ОБЩИНСКА БЮДЖЕТНА ИЗДРЪЖКА”


Съобщение от 12.09.2014 г. за отваряне на ценови предложения на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на паважни, тротоарни, калдъръмени, алейни и асфалтови настилки и изграждане на достъпна среда на територията на община Пловдив“

Съобщение от 10.09.2014 г. за отваряне на ценови предложения на обществена поръчка с предмет: „Подобряване енергийната ефективност на сградите на: Детски ясли „Слънчо”, ОМГ „Акад. Кирил Попов” и ОП „Чистота” в гр. Пловдив по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Детска ясла № 14 филиал ”Слънчо”, Обособена позиция № 2 – ОМГ ”Академик Кирил Попов” и Обособена позиция № 3 – ОП ”Чистота”

Съобщение от 09.09.2014 г. за отваряне на ценови предложения на обществена поръчка с предмет: „Проучване за планиране на градския транспорт в град Пловдив”

Съобщение с Изх.№14РОП71(1)/08.09.2014 г. относно отваряне на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР свързани с цялостно изграждане на терени от естествена тревна настилка на стадиони на територията на община Пловдив”, открита с Решение №14РОП71/30.06.2014г. на кмета на община Пловдив.

Съобщение от 04.09.2014 г. за отваряне на ценови оферти по обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения по „Ефективно лидерство”, „Лична ефективност”, „Екипна ефективност” и „Бизнес администрация с фокус върху компютърни умения за напреднали – MS WordMS Excel и MSPower Point относно изпълнението на дейностите по проект: „Общинската районна администрация – с подобрени управление, умения и ефективност“, изпълняващ се по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-22-98/13.12.2013 г. на Община Пловдив – район “Източен”, финансиран по Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11,  Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Съобщение от 29.08.2014г. за отваряне на ценови оферти по обществена поръчка с предмет: „Извършване на диетично хранене на нуждаещите се граждани на територията на Община Пловдив”, по позиции, както следва: Позиция І – диетично хранене в р.Централен 1; Позиция ІІ – диетично хранене в р.Централен 2; Позиция ІІІ – диетично хранене в р.Тракия; Позиция ІV – диетично хранене в р.Източен 1- кв. „Каменица; Позиция V – диетично хранене в р.Източен 2 – кв. „Изгрев“ икв. „Столипиново; Позиция VІ – диетично хранене в р.Западен; Позиция VІІ – диетично хранене в р.Северен 1 в кв. „Захарна фабрика”; Позиция VІІІ – диетично хранене в р.Северен 2 в кв. „Каршиака”; Позиция IX – диетично хранене в р.Северен 3 в кв. „Гагарин”; Позиция X – диетично хранене в р.Южен 1; Позиция XI – диетично хранене в р.Южен 2”, открита с решение № 14РОП74/30.06.2014 г. на Кмета на Община Пловдив.

Съобщение от 27.08.2014 г. за отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: „Извършване на независим финансов одит на проект „Пловдив през 2014-2020г.- интелигентен, устойчив, желан европейски град“

Съобщение № 14РЗК949/ 25.08.2014 г. за отваряне на ценови оферти по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строителен надзор“, обявена във връзка с реализирането на проект BG06 – 103 „Изграждане на младежки център в град Пловдив“, Компонент 1 „Грижа за младежи в риск“, Програма „Деца и младежи в риск, финансирана чрез финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009 – 2014

153,248 total views, 4 views today

Страница 2 от 1312345...10...Последна »