Процедури по ЗОП


Съобщение за отваряне на ценовите предложения по общетвена поръчка с предмет: „Доставка на 1 (един) брой употребявана автовишка, за нуждите на ОП „Организация и контрол на транспорта” – Община Пловдив”.


Съобщение за отварянето на ценовите оферти на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности за осигуряване на информация и публичност за изпълнение на проект: “Обучението – гаранция за ефективна и компетентна администрация”, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 13-22-66/02.01.2014 г. на Община Пловдив, финансиран по Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.


Съобщение за отваряне на ценови предложения за обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-ремонти работи и обновяване на почивна база град Доспат – 9 броя бунгала”

Съобщение за отваряне на ценови оферти по обществена поръчка с предмет: „Къща Клианти – етап 2014
Консервация, реставрация и адаптация, УПИ:ХІ-803,804-творческа база, кв.123 по плана на АИР „Старинен Пловдив”, гр. Пловдив”


Съобщение за отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка: „Упражняване на строителен надзор за обекти по обособени позиции: ОП1 – Упражняване на строителен надзор на обект: „Основен ремонт на бул. „П.Д.Петков” в участъка от ул. „Богомил” до бул. „Кн. Мария Луиза”; ОП2 – Упражняване на строителен надзор на обект: „Ремонт на бул.“Цариградско шосе“, в участъка от надлез „Скобелева майка” /включително/ до кръстовище с бул. „Освобождение“ по три подобекта: I подобект. Основен ремонт на надлез „Скобелева майка“ и подпорни стени към него, по одобрен проект; II подобект. Извършване на текущ ремонт на бул. „Цариградско шосе”, в участъка от надлез „Скобелева майка” до кръстовище с бул. „Освобождение”; III подобект. Изграждане на лента за ляво завиване на бул.“Цариградско шосе“ към бул. „Освобождение”; ОП3 – Упражняване на строителен надзор на обект: „Транспортен възел на две нива на бул. „Цар Борис ІІІ Обединител” и бул. „Марица” – юг – І-ви етап (изграждане на кръгово кръстовище), вкл. преасфалтиране на „Цар Борис ІІІ Обединител” до бул. „Шести септември””; ОП4 – Упражняване на строителен надзор на обект: „Основен ремонт на бул. „Македония” в участъка от ул. „Даме Груев” до бул. „Н. Вапцаров”;
ОП5 – Упражняване на строителен надзор на обект: „Благоустрояване на публичните пространства на ул. „Райко Даскалов” – ІV етап, гр. Пловдив”.; ОП6 – Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане и реконструкция на ул. „Кап. Г. Цанев””

Съобщение за отваряне на ценови предложения за обществена поръчка с предмет: „Проектиране, изграждане и внедряване на център за управление на трафика” по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив”

Съобщение за отваряне на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на одит по проект „Изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Пловдив, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/1.4-09/2012/005”

Обществена поръчка с предмет: «Организиране и провеждане на обучения: „Ефективно лидерство“, „Лична ефективност“, „Екипна ефективност“, „Планиране и управление на дейността на общината в условия на криза“ в изпълнение на проект: «Общинска районна администрация – достъпна прозрачна и компетентна», по договор за безвъзмездна финансова помощ №13-22-103/10.01.2014 г. на Община Пловдив, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд»
Съобщение за отваряне на ценови оферти от 17.03.2014 г. за обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на бул. “Христо Ботев“ (южно платно) – от подхода на Бетонов мост от бул.“Македония“ до бул.“Никола Вапцаров“, гр. Пловдив“145,912 total views, no views today

Страница 10 от 13« Първа...89101112...Последна »