Процедури по ЗОП

Съобщение от 22.01.2014 г. за отваряне на ценовите оферти в открита процедура с предмет „Избор на консултант за строителен надзор по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив”, ДБФП № BG161PO001/1.5-03/2011/001, изпълняван от Община Пловдив в качеството и на бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. (ОПРР)

Съобщение с изх. № 44-7000-39(1) от 21.01.2014 г. за отваряне на ценови оферти по открита процедура по ЗОП с предмет: „Дейности за осигуряване на информация и публичност за изпълнение на проект: „Повишаване на ефективността и управленските умения на служителите в районната администрация на Община Пловдив – Район „Южен“, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № А 12-22-147/19.07.2013 г. на Община Пловдив, финансиран по Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Съобщение от 17.01.2014 г. за отлагане на насроченото за 20.01.2014 г. заседание за отваряне на ценовите оферти в открита процедура с предмет „Избор на консултант за строителен надзор по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив”, ДБФП № BG161PO001/1.5-03/2011/001, изпълняван от Община Пловдив в качеството и на бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. (ОПРР)Съобщение с изх. № 13РОП111/ 09.01.2014 г. за отваряне на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Публикуване на актове, съобщения, обяви и информационни материали на община Пловдив и Общински съвет- Пловдив в местно печатно ежедневно средство за масово осведомяване”

Съобщение от 07.01.2014г. за отваряне на ценови оферти по открита процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на 2 (два)броя нови автомобила  и 1 (един) брой нова автовишка, за нуждите на ОП „Организация и контрол на транспорта” – Община Пловдив”, с три обособени позиции: Позиция № 1 – Доставка на 1 (един) брой нов лекотоварен автомобил за нуждите на ОП „Организация и контрол на транспорта” – Община Пловдив, Позиция № 2 – Доставка на 1 (един) брой нов пасажерски автомобил за нуждите на ОП „Организация и контрол на транспорта” – Община Пловдив и Позиция № 3 – Доставка на 1 (един) брой нова автовишка за нуждите на ОП „Организация и контрол на транспорта” – Община Пловдив”, открита с Решение № 13РОП106/14.11.2013г. на Кмета на Община Пловдив.

Съобщение от 03.01.2014г. за отваряне на ценови оферти по открита процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на 2 (два) броя нови леки автомобила, за нуждите на ОП „Общинска охрана” – Община Пловдив”, с две обособени позиции: Позиция № 1 – Доставка на 1 (един) брой нов лек автомобил за нуждите на ОП „Общинска охрана” – Община Пловдив с обем на двигателя до 1 600 куб.м. и Позиция № 2 – Доставка на 1 (един) брой нов лек автомобил за нуждите на ОП „Общинска охрана” – Община Пловдив с обем на двигателя до 1 200 куб.м.”, открита с Решение № 13РОП104/07.11.2013г. на Кмета на Община Пловдив
Съобщение от 14.12.2013г. за отваряне на ценови оферти по обществена поръчка с предмет: „ПРОЕКТИРАНЕ НА УЛ.“ЦАРЕВЕЦ“ – ОТ БУЛ.“СВОБОДА“ ДО УЛ.“ХАДЖИ ДИМИТЪР“ ГР. ПЛОВДИВ“
Документация за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на дозиметрична апаратура за радиационен контрол за „КОЦ Пловдив“ ЕООД, гр. Пловдив“ в изпълнение на проект „Изграждане на модерен лъчетерапевтичен комплекс” в „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД, гр. Пловдив, финансиран по ОПРР, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011 “Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.


„Съобщение за отваряне на ценовите оферти в открита процецедура по реда на ЗОП с предмет: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на извършване на строително-ремонтни работи, във връзка с изпълнение на договор с рег. № BG161PO001/1.1-11/2011/002 , за изпълнението на дейностите по проект „Изграждане на модерен лъчетерапевтичен комплекс” в „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД, гр. Пловдив, финансиран по ОПРР, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-11/2011 “Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.”

Документация за участие в открита процедура с предмет: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на извършване на строително-ремонтни работи, във връзка с изпълнение на договор с рег. № BG161PO001/1.1-11/2011/002 , за изпълнението на дейностите по проект „Изграждане на модерен лъчетерапевтичен комплекс” в „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД, гр. Пловдив, финансиран по ОПРР , Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-11/2011 “Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.”

145,904 total views, no views today

Страница 13 от 13« Първа...910111213