Процедури по ЗОП

Съобщение от 20.08.2014 г. за отваряне на ценови оферти по обществена поръчка с предмет:  „Проектиране и извършване на СМР – Реконструкция на отоплителна инсталация, абонатна и преустройство на помещение за котелно на природен газ, както и подмяна на отоплителни тела в сградата на „Фолклорен ансамбъл Тракия”, УПИ І – компл. Общ. застрояване и училище, кв.2, кв. „Въстанически – север”, гр.Пловдив”

Съобщение от 14.08.2014г. за отваряне на ценови предложения за обществена поръчка с предмет: „Ежедневно приготвяне и доставка на храна за нуждите на децата от пет центъра за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ и защитено жилище /ЗЖ/ – гр. Пловдив”

Съобщение от 08.08.2014г. за отваряне на ценови предложения за обществена поръчка с предмет: „Кетъринг при организиране на мероприятия от ОИЦ – гр. Пловдив в изпълнение на проект „Изграждане на Областен информационен център в град Пловдив.”

Съобщение от 07.08.2014 г. за отваряне на ценови оферти по обществена поръчка е с предмет: „Доставка, монтаж и инсталиране на дигитална Планетариумна проекторна система в сградата на Регионален Природонаучен Музей – гр. Пловдив“

Съобщение от 13.30 ч. на 06.08.2014 г. за отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: «Организиране и провеждане на обучения: „Ефективно лидерство“, „Лична ефективност“, „Екипна ефективност“, „Планиране и управление на дейността на общината в условия на криза“ в изпълнение на проект: «Общинска районна администрация – достъпна прозрачна и компетентна», по договор за безвъзмездна финансова помощ №13-22-103/10.01.2014 г. на Община Пловдив, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд»,открита с Решение №14 РОП30/24.03.2014 г. на Кмета на Община Пловдив.

Съобщение от 31.07.2014 г. за отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: „Извършване на независим финансов одит по проект „Разработване и внедряване на Интегрирана информационна система на община за подобряване на процесите и обслужването на гражданите и бизнеса” по приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление“, подприоритет 3.1. „Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса, в т.ч. развитие на електронното управление“, бюджетна линия BG051PO002/08/3.1-02 на оперативна програма „Административен капацитет”, договор А09-31-90 С/12.06.2009г.”

Съобщение от 29.07.2014 г. за отваряне на ценови оферти по обществена поръчка с предмет: “Кетъринг – ежедневно приготвяне и доставка на храна за нуждите на децата от ЦДГ „Белослава“ – гр. Пловдив“

Съобщение от 28.07.2014 г. за отваряне на ценови оферти по обществена поръчка с предмет: Обществена поръчка с предмет: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ЗА ОБЕКТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОП1 - УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: „Одеон при форума на античния Филипопол – реставрация, експониране и използване”; ОП2 – УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: „Къща на занаятите”, находяща се в гр. Пловдив, ул. „Стръмна” №3 – УПИ І, кв. 399 по плана на „Старинна градска част” гр. Пловдив”; ОП3 – УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: „Проектиране и извършване на СМР- Реконструкция на отоплителна инсталация, абонатна и преустройство на помещение за котелно на природен газ, както и подмяна на отоплителни тела в сградата на „Фолклорен ансамбъл Тракия“, УПИ I- компл. Общ. Застрояване и училище, кв.2, кв. „Въстанически-север“, гр. Пловдив“; ОП4 – УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: „Изграждане и реконструкция на ул. „Кап. Г. Цанев””

153,070 total views, 26 views today

Страница 3 от 1312345...10...Последна »