Начало Администрация Структурни звена Отдел „Деловодно, информационно и документално обслужване“

Отдел „Деловодно, информационно и документално обслужване“

Началник отдел: Боян Дачев
За контакти:
E-mail: [email protected]

Деловодство: 032/ 656 724; 032/ 656 708; 032/ 656 402, 032/ 276 994

Отдел „Деловодно, информационно и документално обслужване“:
1. Организира, контролира и осъществява деловодната /регистрационната/ дейност на администрацията на фронт и бек офиса;
2. Организира цялостната дейност на общинската администрация по административното обслужване на физическите и юридическите лица на принципа „едно гише”, приемането на граждани и представители на организации и изслушването на техните предложения и сигнали съгласно АПК;
3. Осъществява посредством автоматизирана информационни система деловодна дейност, архивиране и съхраняване на документацията на администрацията, изготвя заверени копия на документи, съхранява архива, организира експертиза за ценността на документите, тяхната обработка и предаване в Държавен архив;
4. Разглежда заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация и изготвя проекти на решения за предоставяне на достъп или отказ за предоставяне на достъп, извършва справки и изготвя отчети по този закон;
5. Координира подготовката на материалите за заседанията на Общинския съвет, организира и оформя предложенията на кмета за включване в дневния ред на заседанията на Общинския съвет, отговорите на питанията от кмета на общината, извършва вписвания в Административния регистър;
6. Предоставя информация за административните услуги, извършвани от общинската администрация;
7. Отговаря на запитвания от общ характер и насочва въпросите по компетентност до звената в администрацията, както и към други административни органи;
8. Отговаря, следи и докладва за спазване на сроковете по документооборота чрез АИС /административно-информационната система/ на администрацията;
9. Отговаря и следи за спазване и прилагане на практическата инструкция за оформяне на документи в администрацията:
10. Организира, контролира и осъществява дейностите по изпълнение на решенията на Общинския съвет;
11. Организира и контролира дейността по копиране (размножаване) на документи и материали за общинската администрация;
12. Организира и контролира дейностите по сигнали и предложения на граждани;
13. Предоставя информация на граждани и служебни лица по въпроси, касаещи дейността на общината;
14. Извършва координация и прави предложения за повишаване на качеството на административното обслужване, съгласно новостите и нормативните изменения;
15. Организира дейността по прилагане на съвременни информационни и комуникационни технологии в община Пловдив, в съответствие с, националните и общински стратегии, програми, планове и приоритети;
16. Организира техническата поддръжка на наличната компютърни и офис техника, мрежовите операционни системи и локалната мрежа в община Пловдив;
17. Проучва необходимостта от специализирани потребителски програмни продукти за нуждите на общинската администрация и тяхната наличност на пазара на информационни технологии;
18. Подготвя техническо задание за доставка или възлагане за разработка на софтуер, както и за закупуване на компютърна и офис техника;
19. Организира поддръжката на компютърните mail и web сървъри, електронната страница, цифровата автоматична телефонна централа, системите за електронни комуникации в община Пловдив;
20. Участва в проектирането, внедряването, контрола и управлението на информационни системи;
21. Отговаря за организацията по поддържане и актуализиране данните в електронния регистър, съгласно Закона за защита на личните данни;
22. Води регистър на даренията, предоставени на община Пловдив.

2,236 total views, 22 views today