Начало Администрация Структурни звена Отдел „Управление на човешките ресурси”

Отдел „Управление на човешките ресурси”

Началник отдел: Ванко Иванов
За контакти:
Тел.:
032/ 656 745; 032/ 656 746
Е-mail: [email protected]

Отдел „Управление на човешките ресурси” има следните основни функции:
1. Разработва и актуализира длъжностно и поименно щатно разписание за длъжностите и служителите в общинската администрация съгласно действащото законодателство и гласуваните с решение от Общински съвет по реда на действащите нормативни актове структури, численост и разходи за заплати за съответния период и дейности и ги представя за утвърждаване от кмета на община Пловдив;
2. Съгласува щатните разписания (длъжностни и поименни) на районните администрации, общинските предприятия, социални домове и заведения, музеи, културни центрове и др. дейности;
3. Разработва вътрешни правила за работната заплата, предлага ги за одобрение от кмета на общината и следи за тяхното изпълнение;
4. Осигурява методическа, организационна и техническа подкрепа на всички звена и дейности по разработване и актуализиране на длъжностните характеристики;
5. Следи за разходването на средствата за работна заплата;
6. Планира и подпомага организацията по обучение на служителите с цел повишаване на квалификацията и кариерното развитие;
7. Оформя документите при сключване, прекратяване и промяна на трудовото и служебното правоотношение на служителите в общинската администрация, в съответствие с трудовото законодателство, закона за държавния служител, инструкциите и заповедите на кмета на общината;
8. Води и съхранява личните досиета на служителите и издава документи и удостоверения, свързани с тях;
9. Организира и провежда конкурси, подбор и назначаване на служители;
10. Консултира районните администрации, общинските предприятия, социални домове и заведения, музеи, културни центрове и др. дейности, по прилагане на свързаната с тях нормативна база.

474 total views, no views today