Начало Проект на изменение на План-сметка за приходите и необходимите разходи за 2020 година за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ с източник на финансиране такса „Битови отпадъци“