Начало Услуги Административни услуги Административни услуги към Строителство и Инвестиции

Административни услуги към Строителство и Инвестиции

ОТДЕЛ
- ОТДЕЛ„ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА”
- ОТДЕЛ „ЖИЛИЩНО И ОБЩЕСТВЕНО СТРОИТЕЛСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Сигнал или предложение от заинтересованото лице или нотариално упълномощен представител

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
свободен текст

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни

ТАКСА
Без такса

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
пл.”Централен” 1, партер
032 / 656 402


ОТДЕЛ
- ОТДЕЛ „ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА”
- ОТДЕЛ „ЖИЛИЩНО И ОБЩЕСТВЕНО СТРОИТЕЛСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1.Искане/ Заявление по образец-подава се от възложителя или от упълномощено за това лице;
2.Документ за собственост-копие.
3.Три копия от инвестиционния проект, заверени от експлоатационни предприятия /при необходимост/
4.Предварителен /окончателен/ договор с
експлоатационни предприятия.
5.Документ за платена такса
6.Оценка за съответствие по чл.142, ал.6
7.Удостоверение за актуално състояние на фирмата – за
ЮЛ
8. Скица от Служба по геодезия, картография и кадастър
/СГКК/ за имота;
9. За І и ІІ категория на строежа- писменно положително
становище от РУ на Пожарна безопасност и спасяване
/ПБС/.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
03-01-02

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. С доклад- 7 дни
2. На ЕСУТ- 30 дни

ТАКСА
За 02.1. – 100 лв./MW, но не по-малко от 50 лв.
За 02.2. – 75%  от 02.1.
За 02.3. – 0,30лв./kVА/kW, но не по-малко от 100лв.
За 02.4.- 25лв./kW, но не по малко от 50 лв.
За 02.5. – 30 лв./м3, но не по-малко от 100 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
пл.”Централен” 1, Етаж ІV
032 / 56 441, 656 454


ОТДЕЛ
- ОТДЕЛ „ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА”
- ОТДЕЛ „ЖИЛИЩНО И ОБЩЕСТВЕНО СТРОИТЕЛСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Искане/ Заявление по образец-подава се от възложителя или от упълномощено за това лице;
2. Документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон; документ за собственост; документ за учредяване на право на строеж в чужд имот;
3. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
4. Нотариално заверено съгласие на заинтересуваните лица по чл. 149, ал.2 от ЗУТ – възложителят, собствениците и носителите на ограничени вещни права в поземления имот на основание чл.154, ал.5 от ЗУТ;
5. Виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ (в случаите задължителни по ЗУТ) или скица-копие от Кадастралната карта и заверено копие от кадастрален план на подземни проводи и съоръжения , съгласувана от експлоатационните дружества;
6. Предварителен /окончателен/ договор с експлоатационни предприятия;
7. Документ за платена такса;
8. Оценка за съответствие по чл. 142, ал.6;
9. Скица от Служба по геодезия, картография и кадастър /СГКК/ за имота;
10. За І и ІІ категория на строежа- писменно положително становище от РУ на Пожарна безопасност и спасяване /ПБС/;
11. Три копия от инвестиционен проект, заверени от експлоатационни предприятия.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
03-01-03

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1.С доклад- 7 дни
2. На ЕСУТ- 30 дни

ТАКСА
Цената се определя според обекта

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
пл.”Централен” 1, Етаж ІV
032 / 656 441, 656 454


ОТДЕЛ
- ОТДЕЛ „ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА”
- ОТДЕЛ „ЖИЛИЩНО И ОБЩЕСТВЕНО СТРОИТЕЛСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Искане/ Заявление по образец-подава се от възложителя или от упълномощено за това лице;
2. Нотариално заверено съгласие на заинтересуваните лица по чл. 149, ал.2 от ЗУТ – възложителят, собствениците и носителите на ограничени вещни права в поземления имот на основание чл.154, ал.5 от ЗУТ;
3. Документ за платена такса;
4. Оценка за съответствие по чл. 142, ал.6;
5. Едно копие от (по чл.147 от ЗУТ не се одобрява) съгласуван инвестиционен проект.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
03-01-03-1

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
7 дни

ТАКСА
200 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
пл.”Централен” 1, Етаж ІV
032 / 656 441, 656 454


ОТДЕЛ
- ОТДЕЛ „ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА”
- ОТДЕЛ „ЖИЛИЩНО И ОБЩЕСТВЕНО СТРОИТЕЛСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Искане/ Заявление по образец-подава се от възложителя или упълномощено за това лице;
2. Документ за собственост или отстъпено право на строеж, документ за право на строеж в чужд имот по силата на специален закон;
3.Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
4. Нотариално заверено съгласие на заинтересуваните лица по чл. 149, ал.2 от ЗУТ;
5. Виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ (в случаите задължителни по ЗУТ) или скица-копие от Кадастралната
карта и заверено копие от кадастрален план на подземни проводи и съоръжения, съгласувана от експлоатационните дружества и подземен кадастър- оригинал;
6. Предварителен /окончателен/ договор с експлоатационни предприятия;
7. Документ за платена такса;
8. Оценка за съответствие по чл. 142, ал.6;
9. Скица от Служба по геодезия, картография и кадастър /СГКК/ за имота;
10. За І и ІІ категория на строежа – писменно положително становище от РУ на Пожарна безопасност и спасяване /ПБС/;
11. Три копия от инвестиционен проект, заверени от експлоатационни предприятия.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
03-01-04

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1.С доклад- 7 дни
2..На ЕСУТ- 30 дни

ТАКСА
За 04.1.

  • до 40м- 30 лв.
  • до 500м- 30лв.+0,40лв./м
  • до 1000м- 200лв.+ 0,20лв./м
  • над 1000м- 350лв. + 0,10лв./м

За 04.2.

  • до 100м- 70лв.
  • до 500м- 70лв. + 0,30лв./м
  • до 1000м- 200лв. + 0,20лв/м
  • над 1000м- 350лв. + 0,10лв/м

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
пл.”Централен” 1, Етаж ІV
032 / 656 441, 656 454


ОТДЕЛ
- ОТДЕЛ „ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА”
- ОТДЕЛ „ЖИЛИЩНО И ОБЩЕСТВЕНО СТРОИТЕЛСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1.Искане/ Заявление по образец-подава се от възложителя или упълномощено за това лице;
2.Едно съгласувано копие на проекта по част “Архитектура”;
3.Документ за собственост или отстъпено право на строеж, документ за право на строеж в чужд имот по силата на специален закон;
4.Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
5.Виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ (в случаите задължителни по ЗУТ) или скица-копие Кадастралната карта и заверено копие от  кадастрален план на подземни проводи  и съоръжения, съгласувана от експлоатационните дружества и подземен кадастър-оригинал;
6.Предварителен /окончателен/ договор с експлоатационни предприятия;
7.Документ за платена такса;
8. Оценка за съответствие по чл. 142, ал.6;
9. Скица от Служба по геодезия, картография и кадастър /СГКК/ за имота;
10. За І и ІІ категория на строежа- писменно положително становище от РУ на Пожарна безопасност и спасяване /ПБС/;
11. Три копия от инв.проект, заверени от експлоатационни предприятия.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
03-01-05

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1.С доклад- 7 дни
2..На ЕСУТ- 30 дни

ТАКСА
-1. жил.сгр.-0,05лв./ м2, но не по-малко от  50 лв.
-2. нежил. сгр.-0,06лв./ м2, но не по-малко от  60 лв.
-за реконструкция- 75% от 1или 2, но не по-малко от 45 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
пл.”Централен” 1, Етаж ІV
032 / 656 441, 656 454


ОТДЕЛ
- ОТДЕЛ „ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА”
- ОТДЕЛ „ЖИЛИЩНО И ОБЩЕСТВЕНО СТРОИТЕЛСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1.Искане/ Заявление по образец-подава се от възложителя или от упълномощено за това лице;
2.Документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон; документ за собственост; документ за учредяване на право на строеж в чужд имот;
3.Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
4.Становище на инженер-конструктор с указания за изпълнение на строежите по чл.147, ал.1 от ЗУТ;
5.Нотариално заверено съгласие на заинтересуваните лица – възложителят, собствениците и носителите на ограничени вещни права в поземления имот на основание чл.154, ал.5 от ЗУТ;
6.Предварителен /окончателен/ договор с експлоатационни предприятия;
7. Документ за платена такса;
8. Скица от Служба по геодезия, картография и кадастър /СГКК/ за имота;
9. Едно копие от (по чл.147 от ЗУТ не се одобрява) съгласуван инвестиционен проект.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
03-01-06

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1.С доклад- 7 дни
2..На ЕСУТ- 30 дни

ТАКСА
За 6.1.- 20% от стойността за съгласуване на проекта, но не по-малко от  20лв.
За 6.2.- 50 % от стойността за съгласуване на проекта , но не по-малко от 20 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
пл.”Централен” 1, Етаж ІV
032 / 656 441, 656 454


ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Искане/ Заявление по образец;
2.Геодезическо заснемане с дискета;
3.Копие от строително разрешение;
4.Копие от заверен протокол за строителна линия и ниво за подземни проводи и съоръжения;
5. Квитанция за платена такса.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
03-02-01

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни

ТАКСА
0.10 лв. на л.м., не по-малко от 25 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
пл.”Централен” 1, Етаж VІІ
032 / 656 485, 656 484


ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Искане/ Заявление по образец;
2.Оригинална скица;
3.Квитанция за платена такса.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
03-02-02

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
7 дни

ТАКСА
25 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
пл.”Централен” 1, Етаж VІІ
032 / 656 485


ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Искане/ Заявление по образец;
2.Квитанция за платена такса.
10лв. –черно-бяло до АЗ
15лв. –цветно до А3
30лв. – за хелиографно копие на планов лист
20лв. –формат А4 върху хартия от ППС в цифров вид
35лв. – формат А3 върху хартия от ППС в цифров вид
6лв/ха, но не по-малко от 60 лв. –от ППС в цифров вид върху магнитен носител.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
03-02-03

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
7 дни

ТАКСА
10лв. –черно-бяло до АЗ
15лв. –цветно до А3
30лв. – за хелиографно копие на планов лист
20лв. –формат А4 върху хартия от ППС в цифров вид
35лв. – формат А3 върху хартия от ППС в цифров вид
6лв/ха, но не по-малко от 60 лв. –от ППС в цифров вид върху магнитен носител.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
пл.”Централен” 1, Етаж VІІ
032 / 656 485, 656 484

1,056 total views, 8 views today