Начало Услуги Административни услуги Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

ОТДЕЛ

„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично нотариално пълномощно

Чуждестранно съдебно решение или административен акт .

Удостоверение от същия съд, че решението е влязло в сила.

Документите трябва да бъдат снабдени с апостил и нотариално заверен превод от заклет преводач.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.

Заявление по образец

Декларация по чл.117, т.3 и т.4 от Кодекса на международното частно право с нотариална заверка.

Подава се в деловодството на общината или съответната районна администрация по постоянен адрес на лицето.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

30 дни – 10.00 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отделите „ГРАО” на Общината и районите


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично нотариално пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – т.11 – в деловодството на общината или съответната районна администрация

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Обикновена услуга- 5 раб. дни 1,00 лв.
Бърза услуга- 3 раб. дни 2,00 лв.
Експресна услуга- 1 раб. ден 3,00 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отделите „ГРАО” на Общината и районите


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
- Документи за самоличност или изрично нотариално пълномощно
- Документи за сключване на граждански брак съгласно Семейния кодекс

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление за сключване на граждански брак – пред длъжностно лице по гражданско състояние в ритуален дом на младоженците

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
В деня, след сключване на брака и съставяне на акт за сключен гр. брак

ТАКСА
безплатно

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
В Централния ритуален дом, ул. «Хр.Г.Данов» №36
032/ 626 054


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично нотариално пълномощно
Заявление по образец

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.

Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние– в съответната районна администрация

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Обикновена услуга- 5 раб. дни 4,00 лв. / + 5 лв. – със заверка за чужбина.
Бърза услуга- 3 раб. дни 8,00 лв. / + 5 лв. – със заверка за чужбина.
Експресна услуга- 1 раб. ден 12,00 лв.. / + 5 лв. – със заверка за чужбина

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
За актове за раждане, съставени преди 1964 г. в община Пловдив:
пл. «Централен» 1, 032/ 656 408; 032/ 656 405
За актове за раждане, съставени след 1964 г. в община Пловдив:
в съответния район, където е съставен актът за раждане
За актове за брак в Централния ритуален дом, ул. «Хр.Г.Данов» №36
032/ За актове за смърт, съставени преди 1963 г. в община Пловдив:
пл. «Централен» 1, 032/ 656 408, 032/ 656 405
За актове за смърт, съставени преди 1963 г. в община Пловдив:
пл. «Централен» 1, 032/ 656 408, 032/ 656 405
За актове за смърт, съставени след 1963 г. в община Пловдив:
в съответния район, където е съставен актът за смърт


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност на наследник или изрично нотариално пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ

- в съответната районна администрация по последен постоянен адрес /местожителство/ на наследодателя (починалото лице)
Приложение №2 към чл.6 ал.1 от Наредба №РД-02-20-06/24.04.2012 г.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Обикновена услуга- 5 раб. дни 3,00 лв.
Бърза услуга- 3 раб. дни 6,00 лв.
Експресна услуга- 1 раб. ден 9,00 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отдел „ГРАО” на районната администрация по последен постоянен адрес /местожителство/ на наследодателя


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично нотариално пълномощно
При сключване на брак в чужбина с чужденец, за същия се представят документи по чл.20 ал.2 и ал.4 от  Наредба №РД-02-20-06/24.04.2012 г  – с превод и легализация.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – т.8 – в деловодството на общината или съответната районна администрация

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Обикновена услуга- 7 раб. дни 5,00 лв. / + 5 лева за чужбина
Бърза услуга- 3 раб. дни 10,00 лв. / + 5 лева за чужбина
Експресна услуга- 1 раб. ден 15,00 лв./ + 5 лева за чужбина

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отделте „ГРАО” на Общината и районите


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
- Документ за самоличност на починалото лице или изрично нотариално пълномощно
- Съобщение за смърт;
- Документ за самоличност на починалото лице
ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Пред длъжностно лице по гражданско състояние

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
в деня, след съставяне на акта за смърт

ТАКСА
безплатно

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Бул. „Княгиня Мария Луиза” №73 – актове за смърт
032/ 658 782


Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

 • На основание на:
  • Закон за гражданската регистрация – чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 102, ал. 1, т. 3
  • Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 13
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • 5 дни/ 3 дни/ 1 ден
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочно
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отделите ГРАО на Общината и районите администрации.

За издаване на копие от ЛРК в районна администрация по местосъхранение.

Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:15 часа.

Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, пл. „Централен №1, п.к. 4000
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: 656405
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

Изисквания, процедури, инструкции

Издавене на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

Заявителят или пряк наследник подава искане лично с лична карта, или упълномощено от него лице, с изрично нотариално заверено пълномощно.

Образци

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО – НОВО ИСКАНЕ

Нормативна уредба

ЗАКОН ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ

НАРЕДБА № РД-02-20-6 ОТ 24 АПРИЛ 2012 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заплащане

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:

За обикновена услуга- А3 формат – 6лв; А4 формат – 4лв

За бърза услуга – А3 формат – 12лв; А4 формат – 8лв

За експресна – А3 формат – 18лв; А4 формат - 12лв

Обикновена услуга – 5 работни дни

Бърза услуга – 3 работни дни

Експресна услуга – в рамките на деня

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На каса в административно звено за обслужване в брой

На каса в административно звено за обслужване с банкова карта

По банков път
Възстановяване или промяна на име

 • На основание на:
  • Закон за гражданската регистрация – чл. 19а
  • Наредба №РЗ-02-20-09 от 21 май 2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация –раздел V“а“
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • 7 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочно
 • Административни звена
 • Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел „ГРАО“ в районната администрация в която се съхранява актът за раждане.

Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:15 часа.

Изисквания, процедури, инструкции

 • Заявяване на услугата
 • Необходими документи:
  • Заявление по образец за възстановяване на имена по чл. 19а от ЗГР нотариално заверено

Заявителят или пряк наследник подава заявление/молба лично с лична карта.

Образци

заявл.-чл.19а-ЗГР – НОВО ЗАЯВЛЕНИЕ

Нормативна уредба

ЗАКОН ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ

НАРЕДБА № РД-02-20-9 ОТ 21 МАЙ 2012 Г. ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЕДИННАТА СИСТЕМА ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ

Заплащане

Не се заплаща за услугата


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично нотариално пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – т.14 – в деловодството на общината или съответната районна администрация

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Обикновена услуга- 5 раб. дни 4,00 лв. / + 5 лв. – със заверка за чужбина.
Бърза услуга- 3 раб. дни 8,00 лв. / + 5 лв. – със заверка за чужбина.
Експресна услуга- 1 раб. ден 12,00 лв.. / + 5 лв. – със заверка за чужбина

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
За актове за смърт, съставени преди 1963 г. в община Пловдив:
пл. «Централен» 1, 032/ 656 408, 032/ 656 405
За актове за смърт, съставени след 1963 г. в община Пловдив:
в съответния район, където е съставен актът за смърт


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично нотариално пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – т.3 – в деловодството на общината или съответната районна администрация

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Обикновена услуга- 5 раб. дни 2,00 лв.
Бърза услуга- 3 раб. дни 4,00 лв.
Експресна услуга- 1 раб. ден 6,00 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отделите „ГРАО” на Общината и районите


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично нотариално пълномощно
Заявление по образец

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – т.14 – в деловодството на общината или съответната районна администрация

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Обикновена услуга- 5 раб. дни 4,00 лв. / + 5 лв. – със заверка за чужбина
Бърза услуга- 3 раб. дни 8,00 лв . / + 5 лв. – със заверка за чужбина.
Експресна услуга- 1 раб. ден 12,00 лв. / + 5 лв. – със заверка за чужбина.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
В Централния ритуален дом, ул. «Хр.Г.Данов» №36
032/ 626 054


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност на наследник или изрично нотариално пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление – от наследник на починалия или пълномощника с данни, че лицето е починало в гр. Пловдив се подава в деловодството на общината

I-01-00-У

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Обикновена услуга- 5 раб. дни 2,00 лв.
Бърза услуга- 3 раб. дни 4,00 лв.
Експресна услуга- 1 раб. ден 6,00 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
За актове за смърт, съставени преди 1963 г. в община Пловдив:
пл. «Централен» 1, 032/ 656 408, 032/ 656 405
За актове за смърт, съставени след 1963 г. в община Пловдив:
в съответния район, където е съставен актът за смърт


Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

 • На основание на:
  • Закон за гражданската регистрация – чл. 106, ал. 1, т. 1
  • Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 13
  • Наредба №1 на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19 февруари 1999г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство – чл. 15, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • 5 дни/ 3 дни/ 1 ден
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Безсрочно
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отделите ГРАО на Общината и районите администрации.

Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:15 часа.

Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, пл. „Централен №1, п.к. 4000
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: 656405
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

Изисквания, процедури, инструкции

Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

Заявителят подава искане лично с лична карта или упълномощено от него лице, с изрично нотариално заверено пълномощно.

Образци

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО – НОВО ИСКАНЕ

Нормативна уредба
ЗАКОН ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ
НАРЕДБА № РД-02-20-6 ОТ 24 АПРИЛ 2012 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заплащане

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:

За обикновена услуга 6 лв.

За бърза услуга 12 лв.

За експресна услуга 18 лв.

Обикновена услуга – 5 работни дни – А3 формат – 6лв; А4 формат – 4лв

Бърза услуга – 3 работни дни - А3 формат – 12лв; А4 формат – 8лв

Експресна услуга – в рамките на деня - А3 формат – 18лв; А4 формат - 12лв

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На каса в административно звено за обслужване в брой

На каса в административно звено за обслужване с банкова карта

По банков път


Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

 • На основание на:
  • Семеен кодекс – чл. 19, ал. 2; чл. 19, ал. 3
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • 2 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Безсрочно
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел „ГРАО“

Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:15 часа.

Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, пл. „Централен №1, п.к. 4000
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: 656405
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

Изисквания, процедури, инструкции

Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

Заявителят попълва искане по образец и прилага удостоверение за избран режим на имуществените отношения.

Образци

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО – НОВО ИСКАНЕ

Нормативна уредба

Семеен Кодекс

Заплащане

Не се заплаща за услугата


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
- Родител с 2-те лични карти или изрично нотариално пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление в съответната районна администрация , където е съставен актът за раждане

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
След съставяне на акта за раждане

ТАКСА
безплатно

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отдел «ГРАО» на съответния район, където е съставен актът за раждане


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично нотариално пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
попълване на декларация в съответната районна администрация, където е съставен актът за раждане на детето

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
3 месеца от уведомяване на майката

ТАКСА
безплатно

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отдел „ГРАО” на районната администрация, където е съставен актът за раждане на детето


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично нотариално пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – т.12 – в деловодството на общината или съответната районна администрация

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Обикновена услуга- 7 раб. дни 2,00 лв.
Бърза услуга- 3 раб. дни 4,00 лв.
Експресна услуга- 1 раб. ден 6,00 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отделите „ГРАО” на Общината и районите


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично нотариално пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – т.4 – в деловодството на общината или съответната районна администрация

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Обикновена услуга- 7 раб. дни 4,00 лв.
Бърза услуга- 3 раб. дни 8,00 лв.
Експресна услуга- 1 раб. ден 12,00 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отделите „ГРАО” на Общината и районите


Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

 • На основание на:
  • Граждански процесуален кодекс – чл. 431, ал. 3; чл. 431, ал. 4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • Без срок
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • без срок
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

„Деловодно, информационно и документално обслужване“

Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, пл. „Стефан Стамболов“ №1, п.к. 4000
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: 656725
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:15 часа.

В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

Изисквания, процедури, инструкции

Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

Заплащане

Услугата се заплаща според вида на документа, когато е поискана от частен съдебен изпълнител


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично нотариално пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – т.9 и Декларация – в деловодството на общината или съответната районна администрация

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Обикновена услуга- 7 раб. дни 5,00 лв. / + 5 лева за чужбина
Бърза услуга- 3 раб. дни 10,00 лв. / + 5 лева за чужбина
Експресна услуга- 1 раб. ден 15,00 лв. / + 5 лева за чужбина

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отделите „ГРАО” на Общината и районите


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично нотариално пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – т.2 – в деловодството на общината или съответната районна администрация

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Обикновена услуга- 7 раб. дни 3,00 лв.
Бърза услуга- 3 раб. дни 6,00 лв.
Експресна услуга- 1 раб. ден 9,00 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отделите „ГРАО” на Общината и районите


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично нотариално пълномощно
Заявление по образец

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – т.14 – в деловодството на общината или съответната районна администрация

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Обикновена услуга- 5 раб. дни 4,00 лв. / + 5 лв. – със заверка за чужбина.
Бърза услуга- 3 раб. дни 8,00 лв. / + 5 лв. – със заверка за чужбина.
Експресна услуга- 1 раб. ден 12,00 лв.. / + 5 лв. – със заверка за чужбина

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
За актове за раждане, съставени преди 1964 г. в община Пловдив:
пл. «Централен» 1, 032/ 656 408; 032/ 656 405
За актове за раждане, съставени след 1964 г. в община Пловдив:
в съответния район, където е съставен актът за раждане


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично нотариално пълномощно
Документ за собственост на имота

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци)

Бланка заявление за постоянен адрес

Декларация по чл 92, ал.3

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Обикновена услуга- 5 раб. дни 2,00 лв.
Бърза услуга- 3 раб. дни 4,00 лв.
Експресна услуга- 1 раб. ден 6,00 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отделите „ГРАО” на районите – по местонахождение на адреса


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Оригинален акт за гражданско състояние от чужбина, преведен и легализиран или изрично нотариално пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление с документ за самоличност или изрично пълномощно, или служебно – по дипломатически път

0I-Y- 01-26

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

7 раб. дни Такса: безплатно 10.00 лв. / само при актове за раждане /

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
В зависимост от вида на акта – отдел „ГРАО” на  администрацията по постоянен адрес на починалия /при акт за смърт/; на майката /при акт за раждане/; на мъжа /при акт за гр. брак/ или на българския гражданин – чл.(69-72) от  ЗГР


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично нотариално пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – т.6 – в деловодството на общината или съответната районна администрация

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Обикновена услуга- 5 раб. дни 2,00 лв.
Бърза услуга- 3 раб. дни 4,00 лв.
Експресна услуга- 1 раб. ден 6,00 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отделите „ГРАО” на Общината и районите


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично нотариално пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – т.13 – в деловодството на общината или съответната районна администрация

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Обикновена услуга- 7 раб. дни 1,00 лв.
Бърза услуга- 3 раб. дни 2,00 лв.
Експресна услуга- 1 раб. ден 3,00 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отделите „ГРАО” на Общината и районите


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично нотариално пълномощно
Документ за собственост на имота

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци)

Адресна карта за настоящ адрес

Декларация по чл 92, ал.3

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Обикновена услуга- 5 раб. дни 1,00 лв.
Бърза услуга- 3 раб. дни 2,00 лв.
Експресна услуга- 1 раб. ден 3,00 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отделите „ГРАО” на районите – по местонахождение на адреса


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично нотариално пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – т.5 – в деловодството на общината или съответната районна администрация

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Обикновена услуга- 7 раб. дни 5,00 лв.
Бърза услуга- 3 раб. дни 10,00 лв.
Експресна услуга- 1 раб. ден 15,00 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отделите „ГРАО” на Общината и районите


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично нотариално пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – т.1 – в деловодството на общината или съответната районна администрация

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Обикновена услуга- 5 раб. дни 4,00 лв.
Бърза услуга- 3 раб. дни 8,00 лв.
Експресна услуга- 1 раб. ден 12,00 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отдел „ГРАО” на Общината и районите


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично нотариално пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.

Заявление – по образец за съответния вид удостоверение – в ГРАО на съответната администрация, където се издава документът.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
- веднага

ТАКСА
5 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отдел „ГРАО” на администрацията, където е заявена услугата и се издава съответния документ


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично нотариално пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – т.10 – в деловодството на общината или съответната районна администрация

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Обикновена услуга- 5 раб. дни 2,00 лв.
Бърза услуга- 3 раб. дни 4,00 лв.
Експресна услуга- 1 раб. ден 6,00 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отделите „ГРАО” на Общината и районите


Промяна в актовете за гражданско състояние

 • На основание на:
  • Закон за гражданската регистрация – чл. 74; чл. 76
  • Наредба №РЗ-02-20-09 от 21 май 2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация –раздел V
  • Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 2, т. 4; чл. 110, ал. 2, т. 7
 • Срок за предоставяне:
  • 1 ден
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Безсрочно
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел „ГРАО“ в Общинската или районна администрация в която се съхранява акта за гражданско състояние.

 

Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:15 часа.

Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, пл. „Централен №1, п.к. 4000
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: 656405
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

Изисквания, процедури, инструкции

Промяна в актовете за гражданско състояние

Заявителят подава заявление лично с лична карта или упълномощено от него лице, с изрично нотариално заверено пълномощно. Предоставя документи удостоверяваши промяната.

Образци

Заявление ЗГР чл.76

Нормативна уредба

ЗАКОН ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ

НАРЕДБА № РД-02-20-9 ОТ 21 МАЙ 2012 Г. ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЕДИННАТА СИСТЕМА ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ

Заплащане

Не се заплаща за услугата


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Комплект документи по чл.15 ал.1 от Наредба №1 за прилагане на гл.5 от Закона за българско гражданство

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Документ за самоличност или изрично нотариално пълномощно

Указание за комплектоване на документите

Молба

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
30 дни – след представяне на редовни документи

ТАКСА
50лв по сметка на Министерството на правосъдието:
IBAN на получателя: BG09 BNBG 9661 30001737 01;
ВІС на получателя: BNBGBGSD.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отдел „ГРАО” на общината , Пл. «Централен» 1,
032/ 656 408, 032/ 656 405
Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право – по чл. 173 от СК)

 • На основание на:
  • Семеен кодекс – чл. 153, и следващи
 • Срок за предоставяне:
  • 5 работни дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Районната администрация по постоянен адрес на запретеното лице.
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:15 часа.

Изисквания, процедури, инструкции

Заявяване на услугата

Молба до органа по настойничество и попечителство

Декларация

Съдебно решение

Акт за раждане на лицето или акт за смърт на родител

Заплащане

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 5 лв.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На каса в административно звено за обслужване в брой

На каса в административно звено за обслужване с банкова карта

По банков път


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично нотариално пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – т.7 – в деловодството на районната администрация по адресна регистрация

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Обикновена услуга- 7 раб. дни 5,00 лв.
Бърза услуга- 3 раб. дни 10,00 лв.
Експресна услуга- 1 раб. ден 15,00 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отделите „ГРАО” на районите

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. По банков път – по сметка на община Пловдив:
IBAN: BG23IORT73753102000001, BIC:IORTBGSF,
ТБ ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ.

2. В брой в касата на община Пловдив, пл. Стефан Стамболов“ № 1

4,530 total views, no views today