О Б Я ВА

По чл.98 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) на Общински съвет Пловдив

Обявява се провеждане на публично оповестен конкурс за Отдаване под наем на помещение, с площ от 150.00кв.м.(сто и петдесет квадратни метра), Акт за публична общинска собственост №94/07.05.1998г., находящо се в поземлен имот с адрес: град Пловдив, Район „Южен”, ул. „Коматевско шосе” №137, кв. „Коматево“, с предназначение на обекта –ученическо столово хранене, ученически бюфет, предоставен за управление на ОУ „Захари Стоянов”.
Цената на конкурсните книжа е 50.00лв.(петдесет лева). Цената на конкурсната документация се заплаща по банкова сметка на ОУ „Стоян Михайловски” – Пловдив, а именно: IBAN: BG22IORT73753102007100 и се получава, след представяне на документ за платената сума, от канцеларията на ОУ „ Захари Стоянов”- гр. Пловдив, ул. „Коматевско шосе” №137, етаж втори, телефон за контакт: 032/69 66 68; 0877 469 674; лице за контакт: Мария Кукунова, на длъжност ЗАС, като получаването може да се извършва от 8.30ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 часа всеки работен ден, считано от деня, следващ публикуването на обявата до 13.09.2017г. включително.
Размер на депозитна вноска за участие: 160.00лева (сто и шестдесет лева) без ДДС, която се заплаща по следната банкова сметка на ОУ „Стоян Михайловски”: IBAN: BG22IORT73753102007100.
Началната цена за отдаване под наем на Ученическия стол е определена в размер на 160.00лева (сто и шестдесет лева) без ДДС.
Срок на договора за наем – 5 /пет/ години, считано от датата на подписването му.
Оглед на обекта, предмет на конкурса, се извършва от 13.00ч. до 16.30 ч. в работните дни след закупуване на конкурсната документация, заявка в деловодството на училището на телефон 032/69 66 68 и представяне на документ за закупената конкурсна документация до 13.09.2017г. включително. Квитанцията се представя на служител на училището, който присъства при извършването на оглед на обекта. Телефон и лице за контакт:Мария Кукунова, на длъжност ЗАС, тел.: 032/69 66 68; 0877469674.
Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – до 16:30ч. на 13.09.2017г.
Дата на провеждане на публично оповестения конкурс: 14.09.2017г. от 14:00 часа.
Място на провеждане на конкурса: В сградата на ОУ „Захари Стоянов“, гр. Пловдив, Район „Южен”, ул. „Коматевско шосе” №137, кв. „Коматево“, етаж 2, – Информационен кабинет, от комисията, назначена със Заповед №РД-10-153/21.07.2017г. на Директора на ОУ „Захари Стоянов”.
Телефон и лице за контакт: тел.: 032/69 66 68; 0877469674; Мария Кукунова, на длъжност ЗАС.

ДИРЕКТОР НА ОУ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ” – ЕЛЕНА ЩЕРЕВА:…..……………….

6,538 total views, no views today