Начало Категории Образование Средно образование

Средно образование

На територията на град Пловдив в системата на средното образование са обхванати 55 600 деца и ученици. Функционират 59 детски градини с над 11 200 деца, 77 училища с около 44 400 деца и ученици (дневна, индивидуална, комбинирана, дуална и самостоятелна форма на обучение) и 2 центъра за подкрепа за личностно развитие и един център за специална образователна подкрепа.
Детските градини са 52 общински (44 ДГ – детски градини и 8 детски градини с яслени групи), 1 държавна и 6 частни. В общинските детски заведения в системата на средното образование са обхванати над 10 900 деца.

Общинските училища в града са 52 на брой. От тях 4 са начални (до 4 клас),   21 – основни училища, 2 обединени училища (до X клас), 18 СУ (средни училища), 5 профилирани гимназии (3 езикови, математическа и хуманитарна) и 2 професионални гимназии. В общинските училища се обучават около 580 деца в групи за 5- и 6-годишни деца и 34 400 ученици от І до ХІІ клас – дневна, индивидуална, комбинирана, обучение чрез работа и самостоятелна форма на обучение.

Държавните училища в град Пловдив са 16. От тях 10 са професионални гимназии, едно специално училище (средно училище за ученици с увреден слух), духовно училище, 3 средни училища по изкуствата и 1 спортно училище. Общият брой на учениците в държавните училища е около 8550.

Пловдивските частни училищав които се обучават около 850 ученици, са 9 – 2 основни, 2 средни, 3 профилирани гимназии и 2 професионални гимназии.

Центровете за подкрепа   в град Пловдив са 3 – един общински – Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс, и два държавни – Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и Център за специална образователна подкрепа. Над 3 500 пловдивски деца и ученици на възраст до 18 години развиват своите умения и творчески способности в различни направления в разкритите групи на Общински детски комплекс. Част от тези деца и ученици посещават 2 или 3 различни форми. Центърът за специална образователна подкрепа е специализирано заведение за обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности, в което се осъществява консултативна, диагностична, корекционно-възпитателна работа и лечебно-възпитателна дейност, насочена към коригиране и компенсиране на съответните увреждания.

В системата на средното образование са ангажирани над 5000 педагогически специалисти и около 1700 кадри друг персонал.

3,636 total views, no views today