Начало Категории Образование Средно образование

Средно образование

На територията на град Пловдив в системата на средното образование са обхванати над 52 800 деца и ученици. Функционират 58 детски градини с над 10 600 деца, 77 училища с над 42 200 ученици (дневна, вечерна, задочна, индивидуална, комбинирана, дуална и самостоятелна форма на обучение) и 2 центъра за подкрепа за личностно развитие и един център за специална образователна подкрепа.
Детските градини са 52 общински (45 ДГ – детски градини и 7 детски градини с яслени групи), 1 държавна и 5 частни. В общинските детски заведения в системата на средното образование са обхванати около 10 400 деца.

Общинските училища в града са 52 на брой. От тях 4 са начални (до 4 клас),   22 – основни училища,едно обединено училище (до X клас), 18 СУ (средни училища), 5 профилирани гимназии (3 езикови, математическа и хуманитарна) и 2 професионални гимназии. В общинските училища се обучават около 700 деца в подготвителни групи преди І клас (за 5- и 6-годишни деца) и над 33 200 ученици от І до ХІІ клас – дневна, вечерна, задочна, индивидуална, комбинирана, обучение чрез работа и самостоятелна форма на обучение.

Държавните училища в град Пловдив са 17. От тях 11 са професионални гимназии, едно специално училище (средно училище за ученици с увреден слух), духовно училище, 3 средни училища по изкуствата и 1 спортно училище. Общият брой на учениците в държавните училища е около 7 800.

Пловдивските частни училищав които се обучават 450 ученици, са 8 – 2 основни, 2 средни, 3 профилирани гимназии и 1 професионална гимназия.

Центровете за подкрепа   в град Пловдив са 3 – един общински – Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс, и два държавни – Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и Център за специална образователна подкрепа. Над 2 500 пловдивски деца и ученици на възраст до 18 години развиват своите умения и творчески способности в различни направления в разкритите групи на Общински детски комплекс. Част от тези деца посещават 2 или 3 различни форми. Центърът за специална образователна подкрепа е специализирано заведение за обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности, в което се осъществява консултативна, диагностична, корекционно-възпитателна работа и лечебно-възпитателна дейност, насочена към коригиране и компенсиране на съответните увреждания.
В системата на средното образование за обучението и отглеждането на децата и учениците се грижат около 4 800 педагогически специалисти и над 1700 кадри друг персонал. Педагогическият персонал е с висока квалификация и образование, отговарящи на необходимите изисквания, според действащата нормативна уредба.

33,827 total views, 24 views today