Начало Администрация Структурни звена Дирекция „Общинска икономика”

Дирекция „Общинска икономика”

Директор: Юлия Стоянова
За контакти:
Тел.:
032/ 656 430
E-mail: [email protected]

Структура:

Отдел „Стопански дейности и следконцесионен контрол“
Началник отдел: Димитрина Петкова
Тел.: 032/ 656 436
E-mail: [email protected]

Отдел „Общински предприятия”
Началник отдел: Васил Петров
Тел.: 032/ 656 428
E-mail: [email protected]

Дирекция „Общинска икономика” има два отдела.

I.Отдел „Стопански дейности и следконцесионен контрол” изпълнява следните основни функции:

 1. Издава разрешения за ползване на място общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 и чл. 57 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за осъществяване на търговска или рекламна дейност ;
 2. Контролира приходосъбирането от местни такси за ползването на имоти – общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти – за територията, администрирана от отдела;
 3. Обработва постъпили заявления от физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които спадат в компетентността на отдел „Стопански дейности, следконцесионен контрол, категоризации“;
 4. Дава консултации по правилата и процедурите, заложени в нормативната уредба и действащите местни Наредби на Общински съвет – Пловдив, относими към дейността на отдел „Стопански дейности, следконцесионен контрол, категоризации“;
 5. Участва в разработването на предложения за наредби, правилници, вътрешни правила и други нормативни актове, свързани с функционалните компетенции на отдела;
 6. Изготвя проекти на предложения до Общински съвет – Пловдив, касаещи дейността на отдел „Стопански дейности, следконцесионен контрол, категоризации“;
 7. Организира търгове и конкурси за определяне на ползватели на място – общинска собственост в съответствие с Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив;
 8. Участва в разработването на приходната част на бюджета на Община Пловдив, в частта на приходите от стопанска дейност /§24-05 наеми, §27-05 такси от разрешения за терен, §41-00 приходи от годишни концесионни възнаграждения по концесионни договори/;
 9. Създава, поддържа, актуализира и съхранява досиета на обектите по чл.56 и чл.57 от ЗУТ;
 10. Извършва огледи на място с представители на фирмите, желаещи да разположат рекламно-информационни елементи;
 11. Осъществява контрол, относно естетическата и техническа изправност на рекламни елементи по разрешения за ползване на имоти общинска собственост за рекламна дейност;
 12. Осъществява следконцесионен контрол по действащите концесионни договори за общински концесии, след предаване на обекта на концесия на концесионера;
 13. Създава, поддържа, актуализира и съхранява картотека на всички сключени договори за общински концесии, обект на контрол от отдела;
 14. Следи за изпълнението на концесионните договори от концесионерите, изготвя писма, доклади, протоколи и други;
 15. Събира и анализира информация за годишните приходи от концесионните обекти;
 16. Изготвя и внася за одобрение от Общински съвет – Пловдив Годишен отчет за изпълнението на действащите договори за общински концесии;
 17. Изготвя становища до Администрацията на Министерския съвет на основание Закона за концесиите по повод административни преписки, свързани с общински концесии;
 18. Изготвя възложени по компетентност становища, доклади, отчети и проекти за заповеди;
 19. Изготвя проекти на предложения до Общински съвет – Пловдив относно концесионни договори;
 20. Участва в разработването на предложения за правилници, вътрешни правила и други разпоредби, свързани със следконцесионния контрол;
 21. Изготвя справки за проверяващи и одитиращи органи;
 22. Представя в Националния концесионен регистър информация за изпълнението на концесионните договори по образец;
 23. Изпраща за публикуване в Държавен вестник обявление по образец за изменение на възложена концесия;
 24. Издава удостоверения за наличие или липса на задължения към Община Пловдив.
 25. Осъществява контрол върху изпълнението на Решенията на Общински съвет – Пловдив, имащи отношение към дейността на отдела и отчита изпълнението им чрез контролни карти.

II. Отдел „Общински предприятия” има следните основни функции:

 1. Координира и организира дейността на общинските предприятия и търговските дружества–нелечебни заведения с общинско участие в капитала, както и предоставя информация на специализираните институции и др. от наличния архив на следприватизационния контрол. Изготвя предложения до Общински съвет за приемане на решение за създаване, преобразуване, прекратяване и организация на дейността на общинските предприятия;
 2. Изготвя предложения до Общински съвет за приемане, изменение и допълнение на Правилници за устройството и дейността на общинските предприятия, както и на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия на Община Пловдив по гл. VІ от Закона за общинската собственост;
 3. След предоставяне на обосновани предложения от всички звена на общината, извършва преглед на таксите и цените на услугите, предоставяни от общината и изготвя проекти на предложения до Общински съвет – Пловдив за изменение и допълнение на НОАМТЦУ;
 4. Осъществява документален контрол върху общинското имущество, предоставено за стопанисване на общинските предприятия, в рамките на действащата Наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия на Община Пловдив по гл. VІ от Закона за общинската собственост, базиран на представените от общинските предприятия извлечения от счетоводните регистри за ДМА и справки за придобити и отписани активи;
 5. Обобщава съставените тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджета на общинските предприятия, с натрупване, както и всички останали отчетни форми и документи на общинските предприятия, изисквани от първостепенния разпоредител – Община Пловдив;
 6. Участва в разработването на приходната част на бюджета на общинските предприятия, в частта на приходите от стопанска дейност;
 7. Осъществява контрол върху изпълнението на Решенията на Общински съвет Пловдив, имащи отношение към дейността на общинските предприятия и отчита изпълнението чрез контролни карти;
 8. Води и съхранява досиета на хартиен носител за всяко едно общинско предприятие; Създава, води и съхранява публичен регистър на общинските предприятия по реда определен в Наредба №8 от 17.12.2009г. за утвърждаване образците на актове за общинска собственост, на досие на имот – общинска собственост и на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост, и за определяне реда на съставянето, воденето и съхраняването им
 9. Извършва тематични проверки по постъпили жалби и сигнали за нарушения в общинските предприятия и изготвя доклади за направените констатации; Изготвя възложени на отдела становища, доклади, отчети, заповеди и др. В конкретни срокове изготвя проекти отговори на постъпили жалби, питания и др. преписки от външни адресати, от Общински съвет Пловдив и/или структурите на общинската администрация, както и от други институции;
 10. Изготвя проекти на предложения до Общински съвет – Пловдив за приемане на решение за образуване, преобразуване и прекратяване на общински еднолични търговски дружества – нелечебни заведения;
 11. Изготвя предложения до Общински съвет – Пловдив за приемане на решения за участието на Община Пловдив в други търговски дружества- нелечебни заведения; за намаляване или увеличаване на техния капитал; за внасяне на апортни и/или парични вноски в капитала им;
 12. Изготвя предложения до Общински съвет – Пловдив за приемане на решение, с което се открива процедура за провеждане на конкурс за възлагане управлението на едноличните търговски дружества-нелечебни заведения на Община Пловдив; Осъществява контрол върху изпълнението на задълженията на управителите и контрольорите на едноличните общински търговски дружества – нелечебни заведени;
 13. Изготвя предложения до Общински съвет – Пловдив за приемане на решение, с което се определят контрольори на едноличните търговски дружества-нелечебни заведения на Община Пловдив и съответно одитори в случаите когато е необходимо за проверка и заверяване на годишните финансови отчети на едноличните търговски дружества-нелечебни заведения;
 14. Участва в разработването на стратегии за преструктуриране и развитие на едноличните общински търговски дружества – нелечебни заведения на Община Пловдив. Изготвя аргументирани предложения;
 15. Осъществява контрол по отношение на стопанисването и управлението на имуществото и дейността на общинските еднолични търговски дружества- нелечебни заведения; Проверява и обобщава представените тримесечни финансови отчети и годишни финансови отчети, заверени от регистриран одитор (когато е определен такъв), придружени с писмен доклад и с всички останали документи касаещи отчета за дейността на общинските еднолични търговски дружества-нелечебни заведения;
 16. Изготвя предложения до Общински съвет – Пловдив за приемане на решение, с което се приемат на годишните финансови отчети на общинските едноличните търговски дружества-нелечебни заведения и разпределяне на печалбата/покриване на загубата;
 17. Изготвя предложения до Общински съвет – Пловдив за приемане на решения, с което се прекратяват чрез ликвидация на дружествата – нелечебни заведения, освен в случаите на несъстоятелност;
 18. Изготвя предложения до Общински съвет – Пловдив за приемане на решения, с което се определят представители и членове на органите на управление в търговските дружества – нелечебни заведения, в които Община Пловдив е акционер или съдружник; Изготвя предложения до Общински съвет – Пловдив за приемане на решение, с което се упълномощават представителите в общите събрания на акционерите на всяко едно търговско дружество–нелечебно заведение с общинско участие да изразяват становище и да гласуват на редовни и извънредни ОСА;
 19. Проследява упълномощаването на представители на Община Пловдив в смесените търговски дружества– нелечебни заведения, в които Община Пловдив е акционер или съдружник; Следи за представянето в Община Пловдив от представителите в смесените дружества–нелечебни заведения на копие от годишните финансови отчети за съответната година – предварителни и окончателни /заверени от одитор/;
 20. Следи за представяне в Общински съвет-Пловдив писмено становище от представителите в смесените дружества–нелечебни заведения по обявения в поканата дневен ред; Осъществява контрол върху изпълнението на Решенията на Общински съвет Пловдив, имащи отношение към дейността на отделните търговски дружества– нелечебни заведения с участие на Община Пловдив;
 21. Създава, води и съхранява публични регистри и досиета на хартиен носител на търговските дружества-нелечебни заведения и дружества, в които Община Пловдив е акционер или съдружник по реда определен в Наредба №8 от 17.12.2009г. за утвърждаване образците на актове за общинска собственост, на досие на имот – общинска собственост и на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост, и за определяне реда на съставянето, воденето и съхраняването им;
 22. Извършва тематични проверки по постъпили жалби и сигнали за нарушения в търговските дружества – нелечебни заведения и изготвя доклади за направените констатации.

1,038 total views, 4 views today