Начало Администрация Структурни звена Дирекция „Устройство на територията и инвестиционни проекти”

Дирекция „Устройство на територията и инвестиционни проекти”

Директор на дирекцията – Светослав Фъсов
e-mail: [email protected]

Главен архитект – Яна Желязкова
Тел.: 032 / 656 475; 032 / 656 471
e-mail: [email protected]

Адрес: пл. „Централен” №1

Преглед на по-голяма карта

Структура:

Отдел „Устройствени схеми и планове“
Началник отдел – Евгения Добрева
Тел.: 032 / 656 488

Отдел „Инвестиционни проекти и контрол по строителството“
Началник отдел – Пламена Андонова
Тел.: 032 / 656 472

Дирекция  „Устройство на територията и инвестиционни проекти“  към Община Пловдив се помещава на ет.8 и  ет.7  в сградата на площад „Централен“ №1
1. Дирекцията подпомага кмета на общината при осъществяването на местната политика по устройство на територията и извършва мониторинг по прилагането на нормативните актове в областта на устройството на територията;
2. Съставя и процедира проект – планови задания за възлаганите от община Пловдив обекти в областта на устройственото планиране;
3. Подготвя документация и провежда процедури за възлагане на обществени поръчки в областта па устройственото планиране, включително и по проекти с външно финансиране;
4. Набира и комплектува изходна графична и текстова информация , необходима за работата по изменение, прилагане и поддържане на ОУII, устройствени схеми – на хартиен и магнитен носител;
5. Подготвя материали и информация за популяризиране и визуализация на работата по прилагането на общия устройствен план /ОУП/ с цел ангажиране на общественото мнение с устройствените проблеми на града;
6. Набира и комплектува изходна графична и текстова информация, необходима за възлагане на работата по ПУП, устройствени схеми – на хартиен и магнитен носител;
7. Съгласува по чл.121 ЗУТ изработените проекти, подготвя становища и проекто – протоколи за ЕСУТ;
8. Поддържа одобрените в цифров вид планове – ПУП-ПУР, ПУП-ПР, ПУП-ПРЗ, като отразява в цифров вид всички актуализации и изменения;
9. Обслужва заявления па граждани и последвалите от тях преписки касаещи землището на община Пловдив – Процедурите за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди по 3033;
10. Администрира молби на граждани и последвалите от тях преписки касаещи възложените от община Пловдив Подробни устройствегти планове на големи градски части – Частични Изменения на ПУП по чл. 133 от ЗУТ;
11. Изпълнява функциите и задачите по устройство на територията, регламентирани в Закона за устройство на територията (ЗУТ);
12. Поддържа одобрените устройствени планове и измененията им в цифров вид;
13. Поддържа определените от ЗУТ регистри на решенията за изработване на подробни устройствени планове (ПУП) и на измененията им, заповеди, визи и удостоверения до съда относно земеделски земи;
14. Организира и подпомага дейността на общинския експертен съвет, включително експертизи и становища по внесени проекти;
15. Извършва технически проучвания и проверки по молби и сигнали на гражданите и отговаря на същите;
16. Организира изработването на нови регулационни планове и планове на подземната инфраструктура и съгласуването им с инстанциите;
17. Организира процедирането по одобряването на ПУП- ПРЗ;
18. Изработва технически задания за възлагане па ПУП;
19. Съхранява всички налични кадастрални, застроителни и регулационни планове и техните изменения в техническия архив;
20. Участва в приемателните комисии за приемане на геодезическите видове работи; обработва и систематизира наличната информация приети и/или одобрени транспортно комуникационни разработки и проекти;
21. Съставя проектно – планови задания за възлаганите от община Пловдив обекти в част транспортно комуникационна и организация на движението;
22. Подготвя документация за провеждане на конкурси за възлагане на обществени поръчки за транспортно-комуникационната част;
23. Набира и комплектува изходна графична и текстова информация,необходима за възлагане на работата по ПУП – па хартиен и магнитен носител по отношение на транспортно- комуникационната част;
24. Координира и следи за изпълнението на възложените транспортно комуникационни проекти или части на проекти и поддържа постоянен контакт с проектантите изпълнители;
25. Проучва и предлага решение по постъпилите възражения, предложения, искания и жалби относно подробните устройствени планове в процес на изработване и одобряване; окомплектова и изпраща преписки до съда, прокуратурата и полицията;
26. Издава справки и удостоверения за идентичност, за случаите, предвидени в закон или друг нормативен акт, съгласно Закона за опазване на земеделските земи за нуждите на общинската собственост;
27. Участва в рамките на своите компетентности в комисии, свързани с дейността на общината;
28. Извършва проверка и подготвя доклади, становища и отговори на писма, молби и сигнали;
29. Изпълнява функциите и задачите по устройство на територията, регламентирани в Закона за устройство на територията (ЗУТ);
30. Поддържа архив на одобрените устройствени планове и измененията им, и архив на издадените строителни книжа;
31. Поддържа определените от ЗУТ регистри на решенията за изработване на подробни устройствени планове (ПУП) и на измененията им, регистър на издадените разрешения за строеж, регистър на въведените в експлоатация строежи и др.;
32. Организира и подпомага дейността на общинския експертен съвет, включително експертизи и становища по внесени проекти;
33. Извършва административно-технически услуги по одобряване на устройствени и архитектурни проекти, визи за проектиране, издаване на разрешения за строеж и актове за узаконяване съгласно ЗУТ;
34. Упражнява контрол за спазване и прилагане на общите и подробните устройствени планове, одобрени проекти и строителни книжа;
35. Извършва контрол за недопускане на незаконно строителство, като съставя и връчва актове на нарушителите;
36. Съставя констативни протоколи и подготвя заповеди на кмета за премахване на неподходящи по вид и местонахождение второстепенни, стопански и временни постройки, павилиони и будки;
37. Извършва технически проучвания и проверки на молби и сигнали на гражданите и отговаря на същите;
38. Участва в приемателни комисии, назначени от Регионалната дирекция за национален и строителен контрол (РДНСК) и в комисии, свързани с дейността па общината; организира изработването на нови регулационни и застроителни планове и планове па подземната инфраструктура и съгласуването им с инстанциите;
39. Извършва текущо попълване и промени на действащите регулационни планове; изготвя и придвижва преписките по частично изменение на регулационните и за строителните планове;
40. Организира обявяването на регулационни, застроителни и нивелетни планове; участва в приемателните комисии за приемане на геодезическите видове работи;
41. Проучва и предлага решение по постъпилите молби и жалби относно регулационни и за строителни планове;
42. Окомплектова и изпраща преписки до съда;
43. Издава скици, схеми, справки и удостоверения за идентичност, за случаите, предвидени в закон или друг нормативен акт;
44. Извършва въводи във владение на възстановени, по реда на специални закони имоти;
45. Подготвя документи за прокарване па временни пътища и право на преминаване през чужди имоти;
46. Извършва проверка на протокола за определяне на строителна линия и ниво за строеж и контролира изпълнението им;
47. Заверява протоколите за откриване на строителна площадка;
48. Осъществява контрол в строителство относно достигнатите проектни нива;
49. Упражнява контрол и следи за законосъобразността при оформяне и издаване на строителни книжа от общината, както и съгласува проекти съгласно издадените заповеди от кмета на общината;
50. Съгласува проекти на инженерната инфраструктура и благоустрояването в общината;
51. Извършва проверка и подготвя доклади, становища и отговори на писма, заявления и сигнали, свързани с дейността на дирекцията;
52. Извършва набирането, поддържането в актуално състояние и предоставянето на специализирани данни в цифров и графичен вид за общи мрежи и съоръжения;
53. Извършва оценка за съответствие па инвестиционните проекти по част „Геодезия”;
54. Извършва геодезически и архитектурни заснемания на общински обекти.

1,808 total views, 16 views today