Начало Администрация Структурни звена Дирекция „Правно-нормативно обслужване”

Дирекция „Правно-нормативно обслужване”

Директор: Илиан Иванов
За контакти:
тел.: 032 / 656 735
E-mail: [email protected]

Дирекция „Правно-нормативно обслужване” има следните основни функции:

1. Осигурява в правно-нормативно отношение дейността на кмета на общината;
2. Изготвя и участва в изготвянето на проекти на нормативни актове, общи и индивидуални административни актове;
3. Дава становища по прилагането на законовите и подзаконовите нормативни актове в дейността на общинската администрация;
4. Дава становища относно законосъобразността на проектите на индивидуалните административни актове на кмета на община Пловдив като ги съгласува, а при несъгласие прилага мотивирано становище;
5. Дава становища по законосъобразността на проектите на актове и решения на Общински съвет;
6. Съгласува законосъобразността на всички проекти на договори, по които страна е кмета на общината, изготвени от структурни звена на община Пловдив, а при несъгласие – прилага писмено мотивирано становище към проекта на договор;
7. Съвместно с другите звена участва при изменението и прекратяването на договори;
8. Съгласува по законосъобразност или дава становище по законосъобразността на граждански и трудови договори, сключвани в администрацията, както и по други актове, свързани с възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения със служителите, на заповедите за дисциплинарни наказания и за търсене на имуществена отговорност на виновните лица;
9. Съдейства и осигурява с правни средства своевременното събиране на вземанията на общината;
10. Оказва правно съдействие на кмета на общината при осъществяване на правомощията му във връзка с дейността на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към него;
11. Дава мнения по постъпили жалби, сигнали и предложения, изплащане на вземания по изпълнителни дела, проучва и изготвя проекти за отговор от името на кмета на общината по повод жалби и молби на граждани;
12. Съдейства за повишаване ефективността от стопанската и друга дейност в общината, като участва със свои представители във всички конкурси и търгове, провеждани от община Пловдив и в комисиите по процедури за обществени поръчки;
13. Участва със свои представители в работата на комисии, в които по закон се изисква участие на юрист, както и в комисии, назначени със заповед на кмета на общината и в комисии на други ведомства, като представител на общината;
14. Съгласува актове за установяване на административни нарушения, актове и наказателни постановления, издавани от кмета на общината или упълномощени от него длъжностни лица, подготвени и съгласувани предварително от директорите и юристите от дирекциите в специализираната администрация на общината;
15. Осъществява процесуално представителство на кмета и на общината пред съдебни, арбитражни и административни органи;
16. Осигурява входящата и изходящата кореспонденция по съдебните дела, анализира и обобщава резултатите от съдебните и др. дела и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Пловдив;
17. Дава задължителни указания на служителите на община Пловдив и районните администрации по прилагането на нормативни и подзаконови нормативни актове.

1,642 total views, 24 views today