Начало Администрация Структурни звена Дирекция „Вътрешен контрол”

Дирекция „Вътрешен контрол”

Директор: Йорданка Пецева-Гроцева
За контакти: тел.: 032 / 656 788
e-mail: [email protected]

Дирекция “Вътрешен контрол” има следните основни функции:

1. Отговаря за организирането и осъществяването на предварителен финансов контрол за законосъобразност и съответствие, като разработва правила, политики, процедури и указания, които да дават разумна увереност, че са спазени принципите за добро финансово управление, законосъобразност и прозрачност при разходване на публичните средства;
2. Разработва основни процедури, работни инструкции и типови документи за актуализиране на системите за финансово управление и контрол в частта им за предварителен контрол върху финансовите средства и разпореждането с активи в община Пловдив и структурните звена към нея;
3. Наблюдава действието на правилата и процедурите за осъществяване на предварителен финансов контрол и предлага разработване на нови такива, с цел подобряване на ефективността им и при промени в нормативната база на страната или промени във вътрешните за община Пловдив актове;
4. Дава становища по отношение на законосъобразността преди вземане на решения за поемане на финансови ангажименти, свързани с разпореждане със средства и активи в общината и определените структурни звена, на основата на осъществения предварителен контрол и осъществява предварителен финансов контрол за законосъобразност;
5. Дава становища по отношение на законосъобразността преди извършване на финансови разходи в общината и определените структурни звена, на основата на осъществения предварителен контрол и осъществява предварителен финансов контрол за законосъобразност;
6. Отговаря за организирането и осъществяването на контрол за съответствие на извършваните разходи с действащото законодателство, вътрешните актове и сключените договори;
7. Отговаря за документирането на проверките, извършени при осъществяване на предварителния контрол за законосъобразност;
8. Дава указания на второстепенните и тези от по-ниска степен разпоредители с бюджетни кредити за осъществяване на предварителен контрол и прилагане на системите за финансово управление и контрол;
9. Дава предложения за актуализиране на системите за финансово управление и контрол;
10. Участва в организирането и представянето пред министъра на финансите на информацията за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол в община Пловдив.

Наръчник на Система за финансово управление и контрол /СФУК/ на Община Пловдив

Заповед за утвърждаване на Система за финансово управление и контрол /СФУК/ на Община Пловдив

Заповед за утвърждаване на нови ОП, РИ и ОД, част от СФУК

Заповед за утвърждаване на Работна нструкция „Контрол при разходване на средства по проекти“

Работна инструкция „Контрол при разходване на средства от международни и национални фондове и програми“

Работна инструкция „Поемане на финансов ангажимент“

Работна инструкция „Извършване на разходи“

Оперативен документ „заявка“

Оперативен документ „Искане“

Oсновна процедура „Система за двоен подпис“

Заповед за двоен подпис от 2019 г. изменена 2020 г.

378 total views, no views today