ОП „Жилфонд”

Общинско предприятие „Жилфонд“ – Пловдив, е създадено с Решение № 212, взето с Протокол № 14 от 24.07.1997 г. на Общински съвет – Пловдив,на основание чл. 52 и следващите от Закона за общинската собственост и Наредбата за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия, приета с Решение № 187 на Общински съвет – Пловдив, взето с Протокол № 12 от 02.07.1997 г.

Адресът на управление на Предприятието е гр. Пловдив, ул. „Гевгели“ № 32,
032/69-51-17;
email: [email protected]

Предприятието осъществява дейността си въз основа на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие Жилфонд гр. Пловдив.

Предприятието е създадено с цел управление и поддръжка на общински сграден фонд.

Предприятието има за предмет следните дейности:
- Стопанисване и поддържане на общински жилища;
- Наемосъбиране на жилищни имоти;
- Ремонт и поддръжка на общински жилищни, нежилищни административни
сгради и почивни бази на Община Пловдив;
- Аварийни ремонти на детски ясли, детски градини и училища;
- Организира осъществяването на ремонтно-възстановителни дейности  за сметка на наемателите, при констатирани повреди и щети, причинени от тях;
- Организира и контролира наемосъбирането и завежда съдебни дела  (лично или чрез свой пълномощник) срещу неизрядни наематели;

Дейността на Предприятието се координира и контролира от Кмета на Община Пловдив или от определен от него заместник-кмет.

75,541 total views, no views today