Начало Banners Компонент 1 „Фестивали и значими събития“

Компонент 1 „Фестивали и значими събития“

Община Пловдив обявява сесия за набиране на проекти по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ от „Наредба за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от календара на културните събития на Община Пловдив“ за 2022 г.

I. Юридически статус на кандидатите за финансиране:

- юридически лица с нестопанска цел; търговци по Търговския закон; кооперации по Закона за кооперациите;

- юридически лица, създадени със закон или с акт на орган на изпълнителната или местната власт;

- самоосигуряващи се пълнолетни физически лица, упражняващи свободна професия, вписани в Регистър БУЛСТАТ.

II. Не могат да кандидатстват за финансиране лица, които:

- са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност;

- се намират в ликвидация;

- имат непогасени изискуеми публични задължения към държавата или към Община Пловдив;

- не са изпълнили коректно проект по предоставено от Община Пловдив финансиране по настоящата Наредба за предходните три години.

III. Не се финансират:

- Предложения за проекти, за които кандидатите са получили финансиране с общински средства по друга линия или от общинска фондация „Пловдив 2019“.

- Придобиване на авторски произведения в областта на изобразителното изкуство, музиката и литературата и др.;

- Честването на лични юбилеи, бенефиси и др. подобни;

- Предложения  за финансиране организирането или участието в събития извън Община Пловдив.

IV. Необходими документи за участие в конкурса:

Предложенията следва да съдържат:

- Попълнена Апликационна форма и Бюджет в съответствие с Приложение №1 – в един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител. Бюджетът се попълва задължително в Ексел и на електронния носител се записва работният файл;

- Попълнени декларации по образец в съответствие с Приложение № 5, Приложение № 6, Приложение №13 и Приложение № 14 – в един екземпляр на хартиен носител;

- Документ за собственост на обекта за провеждане на събитието или друг документ, доказващ съгласие на собственика за провеждане на събитието /ако е приложимо/ – в един екземпляр на хартиен носител. За събития, провеждани на открито, не се изисква представяне на документ.

- Нотариално заверено пълномощно – в случай, че предложението за участие не се подава от законен представител на кандидата.

- Документи /в оригинал или официално заверени, ведно с легализиран превод на български език/, удостоверяващи актуалното състояние на кандидата и/или данни относно публичните регистри, в които се съдържа подобна информация – за чуждестранни лица.

При подаване на документи по електронен път, всички изискуеми документи се попълват в един екземпляр.

По преценка на кандидатстващите за финансиране могат да бъдат представени допълнителни материали за дейността им, декларации за партньорство, подкрепителни писма, отзиви в медиите, рекламни материали и други данни, удостоверяващи обстоятелствата по предложението.

По преценка на комисиите по чл.6, ал.2 могат да бъдат изискани допълнителни сведения и доказателства, удостоверяващи попълнените в предложението и приложените документи данни.

Подадените документи не подлежат на връщане.

V. Място и срок за подаване на документи

1. Документи се подават в деловодството на Община Пловдив, пл. „Ст. Стамболов“ № 1, ет.1,  в срок от понеделник 2 август до 17.00 ч. на 31 август 2021 г.
2. Документи се подават в запечатан плик с надпис „За участие в конкурс по Компонент 1 от „Наредба за финансиране на инициативи в сферата на културата“.
3. Върху плика трябва да бъде изписан кореспондент „Отдел „Култура, археология и културно наследство“ и точното наименование на кандидата.
4. Документи се подават и по електронен път на адрес: [email protected], подписани с електронен подпис на кандидатстващото за финансиране юридическо или физическо лице в срок до 17.00 ч. на 31 август 2021 г.

Подадените документи не подлежат на връщане.

Формуляри за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Пловдив – раздел „Култура“ http://www.plovdiv.bg/item/culture/

 

14,737 total views, no views today