Начало Общински Съвет Постоянни комисии Комисия „Култура, туризъм, евроинтеграция и международни отношения”

Комисия „Култура, туризъм, евроинтеграция и международни отношения”

  • Стефан Йорданов Послийски – Председател
  • Георги Николов Василев – Зам. -Председател
  • д-р Борислав Петров Матеев
  • Димитър Петков Колев
  • Добромира Иванова Костова
  • Иван Димитров Пенков
  • арх. Костадин Иванов Палазов
  • Тервел Веселинов Борисов
  • д-р Любомир Димитров Паунов

Дневен ред на комисия

ПК по Култура, туризъм, евроинтеграция и международни отношения , протокол № 6

Дата: 05.04.2024, 12:30, място:

Документ Материали
1 24XI-109/29.03.2024 – Одобряване на бюджетната прогноза на община Пловдив за 2025 -2027 г., изготвена в изпълнение на БЮ 1 от 19.02.2024 г. от Министерство на финансите.
2 24XI-111/01.04.2024 – Удостояване на Марин Стоянов Кадиев с „Почетна значка на град Пловдив“
3 24XI-113/02.04.2024 – Приемане на Доклад за осъществяване читалищни дейности през 2023 г. и отчет за изразходваните бюджетни средства за 2023 г.
4 24XI-114/02.04.2024 – Приемане на Наредба за реда и условията за финансиране на проекти по Програма „Култура“, част от културните събития на Община Пловдив
5 24XI-117/03.04.2024 -Вземане на решение за внасяне на искане чрез Областен управител на област Смолян  до Министъра на земеделието и храните за предоставяне за безвъзмездно управление на Община Пловдив за срок от 10 години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 23025.196.7 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-35/15.06.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 3 000 кв.м., находящ се в област Смолян, община Доспат, гр. Доспат
6 24XI-119/03.04.2024 – Приемане на отчета за изпълнение на „Годишната програма за развитие на туризма в Община Пловдив за 2023 г.“ и приемане на „Годишната програма за развитие на туризма в Община Пловдив за 2024 г.“
7 24XI-120/03.04.2024 -Отчет за дейността на ОСНВ с ПИЦ – Пловдив за 2023 г. с Отчети за дейността на организациите-членове към ОСНВ – Пловдив за 2023 г.; Отчет на ОСНВ-Пловдив за изпълнение на план-сметката за разпределение на средства за финансово обезпечаване на мероприятия и дейности за изпълнение на общинската политика в областта на наркоманите за 2023 г.; План за мероприятия и дейности на ОСНВ с ПИЦ-Пловдив за 2024 г.; План-сметка на ОСНВ с ПИЦ –Пловдив за 2024 г.
8 24XI-121/03.04.2024 -Вземане на решение за отправяне на искане чрез Областен управител до Министерство на културата за внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за вземане на решение за предоставяне за безвъзмездно управление на Община Пловдив за срок от 10 години на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ археологически паметник на културата – „Малка Базилика”, находящ се в гр.Пловдив, а именно: Поземлен имот с идентификатор 56784.520.1345 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пловдив, с площ на имота 2885 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За археологически паметник на културата, ведно с построената в него сграда с идентификатор 56784.520.1345.1, брой етажи: 1, с предназначение-друг вид обществена сграда, находящ се на бул. „Княгиня Мария Луиза”, гр. Пловдив.
9 24XI-122/04.04.2024 – Актуализирано разпределение на променения бюджет към 31.12.2023 г. под формата на приложения за приходната и разходната част на бюджета и катуализирано разпределение на разчетите за сметиките за средствата от Европейския съюз на община Пловдив

5,606 total views, no views today