Начало Banners „Патронажна грижа + в Община Пловдив“

„Патронажна грижа + в Община Пловдив“

banner-large

Проект:   № BG05M9OP001-2.119-0012

 „Патронажна грижа + в Община Пловдив“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

www.esf.bg

Финансираща програма:

ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“

Процедура за БФП: BG05M9OP001-2.119 „Патронажна грижа + Компонент 3“

Административен договор –№ BG05M9OP001-2.119-0012-С01

Обща стойност на проекта: по К3 – 599 417,28 лв., 100% БФП

Срок на изпълнение: 03.08.2022 г. – 03.02.2023 г. (6 месеца)

Цели и очаквани резултати:

Проектът предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда

В рамките на проекта ще се осигури предоставянето на интегрирана здравно-социална услуга, насочена към 561 възрастни хора и лица с увреждания и от уязвими групи, в т.ч.- лица, засегнати от COVID-19. Спектърът от услуги включва комплекс от почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда, в т.ч.-психологическа подкрепа и консултиране и подкрепа за извършване на ежедневни битови дейности (пазаруване и  заплащане на битови сметки със средства на потребителите и др.), които се предоставят за до 2 часа на ден.  Дейностите ще се предоставят от специализиран екип – лекар, медицински сестри, рехабилитатори, психолози и сътрудници социални дейности и др.

Целеви групи, обхванати от проекта:

- 561 лица, които ще получават патронажна грижа (хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. – лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19)

Основни очаквани резултати:

Сформиран екип от специалисти за предоставяне на услугата; осигурено ефективно функциониране на услугата „Патронажна грижа“; предоставени качествени интегрирани здравно-социални услуги на 561 потребители и др.

8,380 total views, no views today