Начало Banners Патронажна грижа + в Община Пловдив

Патронажна грижа + в Община Пловдив

deinstitution-support-img

Проект:  № BG05M9OP001-6.002-0009-C01

„Патронажна грижа + в Община Пловдив“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

www.esf.bg

Финансираща програма:

ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“

Процедура за БФП: BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“

Обща стойност на проекта: 2 823 558,18 лв. , 100% БФП

Срок на изпълнение: 01.02.2021 г. – 01.03.2022 г.

Цели и очаквани резултати:

Проектът предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.  За реализацията й ще се осъществят два типа дейности, разпределени в направления, които да посрещнат нуждите на лицата от целевите групи на проекта:

- Направление I – дейност „Патронажна грижа“. Очаквано стартиране на дейността: 01.02.2021г.

В рамките на Направление 1 ще се осигури предоставянето на интегрирана здравно-социална услуга, насочена към 561 възрастни хора и лица с увреждания и от уязвими групи, в т.ч.- лица, засегнати от COVID-19. Спектърът от услуги включва комплекс от почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда, в т.ч.-психологическа подкрепа и консултиране и подкрепа за извършване на ежедневни битови дейности (пазаруване и  заплащане на битови сметки със средства на потребителите и др.), които се предоставят за до 2 часа на ден за срок от 12 месеца.  Дейностите ще се предоставят от специализиран екип – лекар, медицински сестри, рехабилитатори, психолози и сътрудници социални дейности и др.

- Направление II – дейност „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“. Очаквано стартиране на дейността: 01.03.2021г.

В рамките на Направление 2 ще се осигури реализирането (за 12 месеца) на следните поддейности, насочени към 629 служители в 52-те социални услуги – ДДД, на територията на Община Пловдив, обслужващи 1391 потребители, а именно:  1. Осигуряване на ЛПС (лични предпазни средства) за служители и потребители на социалните услуги ДДД;  2.         Въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности;  3. Тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID19; 4. Въвеждане на мерки за разделяне/изолиране на потребителите на услугите ДДД, в т.ч. и физическо разделяне/преграждане на съществуващи помещения;  5. Осигуряване на допълнителни плащания на персонала на социалните услуги – ДДД;  6. Осигуряване на компютърна техника и др. с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно.

Целеви групи, обхванати от проекта:

- 561 лица, които ще получават патронажна грижа;

- 1391 лица, ползващи услуги, делегирани от държавата дейности;

- 629 заети лица (заети в социалните услуги, делегирани от държавата дейности

Основни очаквани резултати:

За Направление I – сформиран екип от специалисти за предоставяне на услугата; осигурено ефективно функциониране на услугата „Патронажна грижа“; предоставени качествени интегрирани здравно-социални услуги на 561 потребители и др.

За Направление II – осъществяване на регулярна дезинфекция и обезопасяване на помещенията в социалните услуги ДДД в гр. Пловдив; периодично тестване на персонала и потребителите; осигуряване на допълнително заплащане/заплащане за извънреден труд на лицата, заети с предоставяне на услугите ДДД и др.

 

 

7,698 total views, 4 views today