Начало Banners По крепостните стени на Филипопол

По крепостните стени на Филипопол

123

Проект № BG16RFOP001-6.002-0014-C01 „По крепостните стени на Филипопол“

www.bgregio.eu

Община Пловдив изпълнява проект „По крепостните стени на Филипопол“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, Приоритетна ос „Регионален туризъм“, процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“.

Проектът е насочен към развитието на две конкурентноспособни туристически атракции в историческия резерват „Старинен Пловдив“ и стимулиране диверсификацията на местните и регионални туристическите продукти.

В проекта са включени три обекта на интервенция:

- Античен комплекс „Източна порта на „Филипопол“;
- Археологически комплекс „Небет тепе“;
- Реконструкция на елементите на техническата инфраструктура и благоустрояване на подходи към археологически комплекс „Небет тепе“, гр. Пловдив”.

Цели на проекта са:

1. Чрез консервация, реставрация и експониране на античния комплекс „Източна порта на „Филипопол“ и на Археологически комплекс „Небет тепе” да се подкрепи превръщането на тези археологически недвижими културни центрове с категория „национално значение“, в предпочитани туристически атракции, предлагащи подходящи условия за целогодишно посещаване;
2. Чрез осъществяването на рекламна и презентационна кампании да се повиши информираността и стимулира интереса на различни групи туристи;
3. Чрез увеличаване на туристическия поток да се подкрепи развитието на местния бизнес – пряко или косвено свързан с развитието на туристическите услуги.

Код на договор/анекс BG16RFOP001-6.002-0014-C01
Дата на стартиране 13.07.2020
Дата на приключване 13.07.2022
Обща стойност на бюджета в лева 6 009 151.89
Финансиране от ЕС чрез  ЕФРР 5 107 779.11
Национално финансиране    901 372.78

14,808 total views, no views today