Начало Проект на Наредба изменение и допълнение на наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество