Начало Проект Чист въздух за Пловдив

Проект Чист въздух за Пловдив

Проект BG16М1ОР002-5.003-0006 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление“

Важна информация

Община Пловдив кани всички жители/домакинства в общината, които използват за отопление уреди с дърва и въглища, да кандидатстват за безвъзмездната им подмяна с екологични алтернативи за отопление.

С изпълнението на проект „Мерки за подобряване на качеството на атмосферен въздух в община Пловдив, чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото отопление“ ще се намали количеството емисии на фини прахови частици (ФПЧ10) и азотни оксиди с източник битовото отопление с твърдо гориво. Целта е да се подменят отоплителните устройства на домакинствата, които използват за отопление уреди с твърди горива, като се заменят с една от следните алтернативни форми за отопление:

- на газ;

- използващи електричество;

- на пелети или друг вид дървесна биомаса;

- източници на топлинна енергия.

В рамките на проекта продължава приемането на „Декларация за интерес за участие“ до 31.05.2023 г. Декларацията може да бъде подадена в деловодството на съответната районна администрация по местоживеене или в деловодството на  Община Пловдив. Декларацията /попълнена и подписана/ може да бъде изпращана и електронно на e-mail: [email protected], като в отговор подателят ще получи входящ номер по преписката.

В оставащото време до 31.05.2023 г. експертите еколози от районните администрации ще се включат в разяснителната кампания на  Община Пловдив по проекта. Те ще предоставят на гражданите информация как да кандидатстват за безплатна подмяна на отоплителните си уреди на твърдо битово  гориво с по-екологични алтернативи – ток, газ, пелети и ТЕЦ.

Графика на приемните можете да видите в графа „график приемни“.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Административен договор Д-34-63/31.07.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16М1ОР002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ на конкретен бенефициент община Пловдив.

Проект ИСУН № BG16М1ОР002-5.003-006 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление“.

Община Пловдив е бенефициент на безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ по проект: „Мерки за подобряване на качеството на атмосферен въздух в община Пловдив, чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото отопление“ с основна цел подмяна на замърсяващи въздуха отоплителни устройства на твърдо гориво (дърва и въглища) с екологични алтернативи на: газ; електричество; пелети или друг вид дървесна биомаса или източници на топлинна енергия по желание на съответното домакинство.

Проектът е на стойност 13 862 232,11 лева, от които:

- 11 782 897,30 лева от Кохезионния фонд;

- 2 079 334,81 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Проектът се развива в два етапа:

Основните дейности по първи етап вече са реализирани. Започна вторият етап като срокът на реализация на дейностите по него е 31.12. 2023 г., когато ще се извършат дейностите по подмяна на стационарни индивидуални и многофамилни домакински горивни устройства на твърдо гориво, с екологични отоплителни устройства, отговарящи на специфични технически параметри.

Срокът за изпълнение на дейностите по двата етапа е 52 месеца.

www.eufunds.bg

 

59,546 total views, 14 views today