Начало Banners Създаване на Център за социални иновации в Община Пловдив

Създаване на Център за социални иновации в Община Пловдив

deinstitution-support-img

Проект: BG05M9OP001-4.003-0020-С01 „Създаване на Център за социални иновации в Община Пловдив“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“

Обща стойност на проекта: 199 408 лв.

Цели и очаквани резултати:
Проектът е насочен към устойчиво интегриране на пазара на труда на 150 младежи от 15 до 29 години, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение („NEETs”) на територията на Община Пловдив. Изпълнението на проекта ще повиши капацитета на партньорите – Община Пловдив и “БД Център” ООД (Полша),насърчавайки транснационалното сътрудничество, чрез проучване и трансфер на социални иновации, обмяна на опит и добри практики и модели за устойчиво интегриране на пазара на труда на целевата група. За целта ще се създаде Център за социални иновации в Пловдив, където да се разработват, адаптират и валидират иновативни практики за работа с целевата група. Проектът ще внедри както иновативни, така и доказани успешни практики в ЕС за противодействие на факторите, формиращи младежите „NEETs”,като: пряка работа с лицата от групата; предоставяне на консултативни услуги от образователен, социален и трудов характер; привличане на всички заинтересовани страни (образователни институции, трудови агенции, работодатели, публични организации, НПО и др.),с цел инициирането и предоставянето на обща публична услуга, която да се приложи в Община Пловдив под формата на „Център за социални иновации („ЦСИ“).Това ще позволи тестването на планирания модел чрез създаването на реална структура, насочена към предоставянето на комплекс от услуги на „едно гише“. Услугите ще бъдат индивидуализирани, отчитайки персоналния профил на лицето (вкл. социалния контекст и рискови фактори),конкретните потребности и нагласи на лицето за включване в обучение и/или заетост, осигуряване на инструментариум в отговор на причините за категоризация на лицето в групата „NEETs”.Изпълнението на проекта ще способства за създаването на по-висока и по-качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване на изключително уязвимата група-младежи, неангажирани с трудова дейност, образование или обучение /„NEETs”/. Проектът пряко допринася и за модернизирането на публичните политики.

Срок на изпълнение: 25.03.2019-30.06.2021 г.

14,206 total views, no views today