ЗЗ „Река Марица“


Автор на снимката: Минко Михайлов

ЗАЩИТЕНА ЗОНА „РЕКА МАРИЦА“

Защитена зона „Река Марица“ (BG 0000578) обхваща поречието на р. Марица в участъка й от областите Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Хасково. Общата площ на защитената зона е 14 693,10 ха. Зоната е важен биокоридор свързващ зоните в цяла южна България.

Зоната е определена по Директивата за хабитатите. Предмет на опазване в защитената зона са: природните местообитания – алувиални гори от черна елша (Alnus glutinosa) и планински ясен (Fraxinus excelsbi) крайречни смесени гори от летен дъб (Quercus robur), бял бряст (Ulmus laevis), планински и полски ясен (Fraxinus excelsior, F. angustifolia), крайречни галерии от бяла върба (Salix alba) и бяла топола (Populus alba) и др. Зоната представлява местообитание на редица редки и защитени животински видове, поради което предмет на опазване в нея от бозайниците са лалугер (Spermophilus citellus), видра (Lutra lutra), мишевиден сънливец (Myomimus roachi), от земноводните и влечугите червенокоремна бумка (Bombina bombina), обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), южна блатна костенурка (Mauremys caspica), шипобедрена костенурка (Testudo graeca), шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), голям гребенест тритон (Triturus karelinii), а от рибите распер (Aspius aspius), маришка мряна (Barbus plebejus), обикновен щипок (Cobitis taenia), балкански щипок (Sabanejewia aurata), горчивка (Rhodeus sericeus amarus).

Защитената зона представлява местообитание и място за гнездене и размножаване на редица редки и защитени видове птици, включени в Приложение I на Директива 79/409/ЕЕС – тръстиков блатар (Circus aeruginosus), ливаден блатар (Circus pygargus), малка бяла чапла (Egretta garzetta), осояд (Pernis apivorus), ръждива чапла (Ardea purpurea), земеродно рибарче (Alcedo atthis), нощна чапла (Nycticorax nycticorax) голяма бяла чапла (Egretta alba), бял щъркел (Ciconia ciconia), черен щъркел (Ciconia nigra), малък воден бик (Ixobrychus minutes), гривеста чапла (Ardeola ralloides), ливаден дърдавец (Crex crex), малък креслив орел (Aquila ротаппа), орел змияр (Circaetus gallicus) и др.

10,962 total views, 4 views today