Опазване на биологичното разнообразие


Автор на снимките: Петя Георгиева

Законът за биологичното разнообразие (Обн., ДВ, бр. 77 от 9.08.2002 г., посл. изм.  и доп. бр.15 от 15.02.2013 г.) дефинира биологично разнообразие като многообразието на всички живи организми във всички форми на тяхната естествена организация, техните съобщества и местообитания, на екосистемите и процесите, които протичат в тях. То е неразделна част от националното богатство и опазването му е приоритет и задължение за държавните и общинските органи и гражданите.

Със законът се уреждат отношенията между държавата, общините, юридическите и физическите лица по опазването и устойчивото ползване на биологичното разнообразие в Република България.

Целите на Законът за биологичното разнообразие са:

 • опазването на представителни за Република България и за Европа типове природни местообитания и местообитания на застрашени, редки и ендемични растителни, животински и гъбни видове в рамките на Национална екологична мрежа;
 • опазването на защитените растителни, животински и гъбни видове от флората, фауната и микотата на Република България, както и на тези, които са обект на ползване и търговия;
 • опазването на генетичните ресурси и разнообразието на растителни и животински видове извън естествената им среда;
 • регулиране на въвеждането на неместни и повторното въвеждане на местни растителни и животински видове в природата;
 • регулиране на търговията с екземпляри от застрашени видове от дивата флора и фауна;
 • опазването на вековни и забележителни дървета.

Постигането на такива амбициозни цели е възможно единствено чрез координирани усилия, обединени ресурси и мощен инструмент, с който на практика да се действа.

Със Закона за биологичното разнообразие са обявени защитените за територията на Република България растителни и животински видове.

За защитените на територията на цялата страна животински видове се забранява:

 1. всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи;
 2. преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция;
 3. унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда;
 4. увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция;
 5. вземане на намерени мъртви екземпляри;
 6. притежаване, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри;
 7. препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.

Биологичното разнообразие е в голяма опасност! 

Няколко авторитетни доклада потвърждават, че световното биологично разнообразие продължава да бъде сериозно застрашено, като намалява от 100 до 1000 пъти по-бързо от обичайното. Повече от 1/3 от подложените на оценка видове са пред изчезване, а според преценките 60 % от екосистемите на Земята са се влошили през последните 50 години и това е оказало влияние на зависещите от тях екосистемни услуги.

Настоящият темп на нарастване на населението и нарастващото потребление на глава от населението, заедно с недостатъчно добре развитите пазарни структури и институции за оптимално разпределяне на природни ресурси предизвикват загуба на биологично разнообразие, като ресурсите се изчерпват по-бързо, отколкото могат да бъдат заменени.

Защо е важно опазването на биологичното разнообразие? 

 •  То е необходимо и изключително важно условие за устойчивостта на природните системи, от които и ние сме част, защото само тогава те ще са способни да се възстановяват, да се развиват и да предоставят благоприятни условия за живот.
 •  Само ако пазим природното си наследство, ние ще съумеем да съхраним богатството от растения, животни и местообитания за бъдните поколения.
 • Независимо дали живеем в града или на село, всички ние търсим контакт с природата. Да се полюбуваме на красивите пейзажи, да се поразходим, спортуваме, да почиваме или изучаваме света или просто да се порадваме на свежия въздух и песните на птиците.
 • Този контакт съществено допринася за нашето здраве и благополучие.
 • Природата ни предлага много повече от присъщите си естетични стойности. Тя е източник на редица блага като храна, влакна, чиста вода, плодородна почва и много други.  Например тръстиките спомагат за пречистването на замърсените води, като абсорбират токсичните вещества, пчелите опрашват растителните култури а торфищата са естествени депа за въглероден диоксид (СО2), основният сред парниковите газове, причинители на глобалното затопляне.
 • Преди всичко, природата е главен източник на доходи  за безброй хора, които ползват природните ресурси по устойчив начин.

Всеки от нас има важна роля за успеха на Натура 2000 и спирането загубата на биоразнообразието!

Списък на инвазивните и потенциално инвазивните чужди видове висши растения за България

Със знак ! са отбелязани видовете, включени в „Списък с най-опасните инвазивни чужди видове, застрашаващи биоразнообразието на Европа“

Вид

Инвазивен статус

Тип екосистеми

Година на първо намиране или съобщение за страната

1 !Acer negundo

инвазивен

сухоземни

1895

2 !Ailanthus altissima

инвазивен

сухоземни

преди 1880

3 Amaranthus retroflexus

инвазивен

сухоземни

1891

4 !Ambrosia artemisiifolia

инвазивен

сухоземни

1980

5 !Amorpha fruticosa

инвазивен

сухоземни

1890

6 Asclepias syriaca

инвазивен

сухоземни

1948

7 !Aster novi-belgii aggr.

инвазивен

сухоземни

?

8 !Azola filiculoides

 

потенциално инвазивен

сухоземни/

сладководни

1970

9 Bidens bipannutus

потенциално инвазивен

сухоземни

2009

10 !Bidens frondosus

инвазивен

сухоземни

2001

11 Bidens vulgatus

инвазивен

сухоземни

2009

12 Broussonettia papyrifera

потенциално инвазивен

сухоземни

преди 1920

13 Buddleja davidii

потенциално инвазивен

сухоземни

1980

14 !Cenchrus incertus*

потенциално инвазивен

сухоземни

2009

15 Chenopodium pumilio

потенциално инвазивен

сухоземни

2007

16 Datura stramonium

инвазивен

сухоземни

1891

17 !Echinocystis lobata

инвазивен

сухоземни

1997

18 Eclipta prostrata

инвазивен

сухоземни

2007

19 Elaeagnus angustifolia

инвазивен

сухоземни

1891

20 !Elodea canadensis

инвазивен

сладководни

1929

21 !Elodea nuttalii

инвазивен

сладководни

около 2003-2005

22 Erigeron annuus

инвазивен

сухоземни

1971

23 Erigeron bonnariensis

инвазивен

сухоземни

1980

24 Erigeron canadensis

инвазивен

сухоземни

1883

25 Erigeron sumatrensis

инвазивен

сухоземни

2006

26 Euphorbia maculata

инвазивен

сухоземни

1961

27 !Fallopia bohemica

инвазивен

сухоземни

2002

28 Galinsoga ciliata

инвазивен

сухоземни

1944

29 Galinsoga parviflora

инвазивен

сухоземни

1937

30 !Helianthus tuberosus

инвазивен

сухоземни

1898

31 !Impatiens glandulifera

инвазивен

сухоземни

1978

32 Impatiens parviflora

потенциално инвазивен

сухоземни

1984

33 !Iva xanthiifolia

инвазивен

сухоземни

1987

34 Juncus tenuis

инвазивен

сухоземни

1911

35 Kochia scoparia

потенциално инвазивен

сухоземни

1891

36 Koelreuteria paniculata

потенциално инвазивен

сухоземни

? (2006)

37 Lycium barbarum

потенциално инвазивен

сухоземни

1898

38 Matricaria discoidea

потенциално инвазивен

сухоземни

1950

39 Oenothera biennis

инвазивен

сухоземни

1891

40 !Opuntia vulgaris

инвазивен

сухоземни

преди 1970

41 Parthenocissus quinquefolia

потенциално инвазивен

сухоземни

? (2006)

42 Phytolacca americana

потенциално инвазивен

сухоземни

1898

43 !Robinia pseudacacia

инвазивен

сухоземни

преди 1890

44 !Senecio inaequidens

потенциално инвазивен

сухоземни

2009

45 Sicyos angulatus

инвазивен

сухоземни

2005

46 !Solidago canadensis

инвазивен

сухоземни

1898

47 !Solidago gigantea

инвазивен

сухоземни

2003

48 Xanthium italicum

инвазивен

сухоземни

1889

49 Xanthium spinosum

потенциално инвазивен

сухоземни

1891

50 Xanthium strumarium

инвазивен

сухоземни

1890

* Не е сигурно разграничаването между Cenchrus longispinus и C. incertus и следователно българският вид е смятан за представен в„Списък с най-опасните инвазивни чужди видове, застрашаващи биоразнообразието на Европа“

Източник: БАН /МОСВ

16,264 total views, 8 views today