Биоразградими отпадъци

Разделното събиране на зелени и други био-отпадъци се прилага с цел тяхното компостиране или анаеробно разграждане. Качеството на произвеждания компост зависи от постъпващите за компостиране материали и респективно от прилагания метод за събиране.

„Информация във връзка с въвеждане на система за разделно събиране на растителни отпадъци в кв. „Коматево“ и кв. „Прослав“, гр. Пловдив“

График за обслужване на съдовете за разделно събиране на растителни отпадъци в кв. „Коматево“ и кв. „Прослав“, Община Пловдив

karta1 karta2

Компостирането е природно разлагане на някои oрганични отпадъци (напр. хранителни остатъци, градински отпадъци, стара хартия, шума, дърво и др.) в присъствието на кислород и влага до получаване на компост.

От 25 до 45% от отпадъците в кофата за смет могат да се компостират. При това се спестяват разходите за събиране, транспортиране и депониране на тези отпадъци, а в почвата се връщат ценни съставки.

НАРЪЧНИК ЗА ДОМАШНО КОМПОСТИРАНЕ

10,096 total views, 2 views today