Начало Категории Образование Подкрепа за деца с изявени дарби

Подкрепа за деца с изявени дарби

Закрилата на деца с изявени дарби чрез предоставяне на едногодишна стипендия в областта на науката, изкуството или спорта от VІІІ до ХІІ клас, ненавършили 18 години, се осъществява на основание на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби (НУРОЗДИД), приета с ПМС № 298 от 17.12.2003 г., последно изменение от 08.04.2016 г. Право на стипендия има ученик, който е класиран индивидуално на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание, включени в Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища, приемана с ПМС за текущата календарна година. Документите за получаване на стипендия за ученици от общинските училища се подават до кмета на общината, а за учениците от държавните училища – до съответния министър. Стипендиите се отпускат от бюджета на министерството, в чийто раздел от Програмата е съответната проява, и се изплащат от училището, където учи ученикът. За предоставяне на стипендия се подават следните документи:
1. искане по приложение № 2 от НУРОЗДИД в едномесечен срок от възникването на основанието за предоставяне на стипендията;
2. копие от удостоверението за раждане или лична карта на детето;
3. документ, удостоверяващ класиране или спечелена награда;
4. служебна бележка, издадена от училището, удостоверяваща, че детето е ученик;
5. служебна бележка, издадена от спортния клуб, удостоверяваща, че ученикът не е със спрени състезателни права.

Приложения:

1. Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
2. Искане за предоставяне на закрила на дете с изявени дарби

За учениците от общинските, държавните и частните училища, които не подлежат на стимулиране със стипендия по Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби (НУРОЗДИД), са предвидени мерки за еднократно финансово подпомагане от бюджета на Община Пловдив. Те се осъществяват на основание на Правилник за еднократно финансово подпомагане на деца с изявени дарби от Община Пловдив, приет с Решение № 186, Протокол № 6 от 14.04.2016 г. на Общински съвет – Пловдив. Право на подпомагане имат деца и ученици, класирани на І, ІІ или ІІІ място или носители на награди и медали от общински, регионални, национални и международни олимпиади, конкурси, фестивали, научни конференции, първенства, шампионати, състезания и турнири в областта на науката, изкуството или спорта. Документите се подават до Кмета на Общината в шестмесечен срок от възникване на основанието за еднократно финансово подпомагане. Разглеждането на подадените искания се извършва от комисия, назначена със заповед на Кмета като решенията ѝ се утвърждават с решение на Общински съвет – Пловдив. Еднократното финансово подпомагане на деца с изявени дарби се осъществява след представянето на следните документи:
1. искане, адресирано до Кмета на Община Пловдив, по образец;
2. копие от удостоверението за раждане на детето или на личната карта само при навършени 18 години;
3. служебна бележка от училището/детската градина, в което учи детето, за съответната учебна година;
4. копия от документи (дипломи, грамоти, сертификати, протоколи), удостоверяващи класиране на І, ІІ или ІІІ място/връчване на златен, сребърен или бронзов медал/I, II или III награда/гран при или специална/индивидуална награда/присъдено звание от посочените по-горе прояви за съответната или предходната календарна година при спазване на шестмесечния срок;
5. препоръка от преподавателя/ръководителя/треньора, водещ заниманията на ученика и подготовката му за изява;
6. покана или служебна бележка за включване в курс за обучение или за участие във фестивал, пленер, лагер или друга проява;
7. справка/план-сметка от организаторите на отделните прояви за вида и стойността на дейностите – такси за участие, пътни разноски и др.;
8. декларация за обстоятелствата по чл. 10 от НУРОЗДИД.

Приложения:
1. Правилник за еднократно финансово подпомагане на деца с изявени дарби от Община Пловдив
2. Искане за предоставяне на закрила на дете с изявени дарби
3. ДЕКЛАРАЦИЯ

10,782 total views, no views today