Начало Категории Образование Наредба за компенсиране на родителите за децата, които не са приети, поради липса на свободни места

Наредба за компенсиране на родителите за децата, които не са приети, поради липса на свободни места

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО И ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦАТА, КОИТО НЕ СА ПРИЕТИ В ДЪРЖАВНИ ИЛИ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ИЛИ УЧИЛИЩА ПОРАДИ ЛИПСА НА СВОБОДНИ МЕСТА
Приета с ПМС № 76 от 05.03.2021 г. Обн. ДВ. бр.20 от 9 Март 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 21 Септември 2021г.

I. За изпълнение на чл.3, ал.1, т.1 от условията за компенсиране е необходимо родителите да са участвали в класиранията за прием в детска градина чрез електронната система на адрес http://dz-priem.plovdiv.bg/ или да са подали заявление за записване в подготвителна група в училище за съответната учебна година (за 2021/2022 учебна година) при съобразяване на следните обстоятелства:

1. Кандидатстващите деца следва да са участвали в класиранията за обявените свободни места за съответстващата им възрастова група.

2. Подадените заявления за участие в класиране за прием е необходимо да са за детските градини, както следва:

-  за детската градина, в чийто район е настоящият адрес на детето (вижте информацията за прилежащите райони на детските градини);

-  за детските градини с район, който граничи на района на детската градина по настоящ адрес на детето (за съседните детски градини);

-  за всички адреси на детските градини, ако имат повече от един адрес, а районът на всички е един и същ (информация за детски градини с повече от един адрес, които имат един общ прилежащ район)

3. Проверката за кандидатстването и некласирането (неприемането) на децата става по служебен път – родителите не е необходимо да го удостоверяват с документи.

II. За изпълнение на чл.3, ал.1, т.3 „общината по настоящия адрес на детето не е предложила на родителите друго равностойно място за предучилищно образование на детето в общинска детска градина или училище за съответната учебна година поради липса на свободни места във всички детски градини и училища в прилежащия район;“:

1. За детските градини родителите е необходимо да проследяват всички обявени свободни места в  електронната система за прием за тяхната възрастова група в детската градина, в прилежащия район на която е настоящият адрес на детето и в другите адреси на детската градина (ако имат общ прилежащ район), както и обявените места в съседните детски градини. Това е начинът за уведомяване на родителите за наличие на равностойни места и те следва да участват в класирането за прием за тези места.

2. За подготвителните групи в училищата родителите следва да проследяват информацията на електронния сайт на община Пловдив – сектор „Образование“ (https://www.plovdiv.bg/item/education/актуална-информация/), където се публикуват свободни места за подготвителните групи в общинските училища. Записването за подготвителните групи в училищата  не е обвързано със Системата за прием в детските заведения, а се извършва на място в учебните заведения. Част от подготвителните групи в училищата са на целодневна организация и са равностойни на целодневните групи в детските градини.

III. За изпълнение на чл.3, ал.1, т.4за съответната учебна година детето е записано в самостоятелна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище или в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище“ обърнете внимание на следните уточнения:

1. Записването в самостоятелна организация на предучилищното образование е съгласно чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО (Закон за предучилищно и училищно образование и чл. 18 от Наредба № 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование, която определя държавния образователен стандарт за предучилищното образование. Информация за Регионалното управление на образованието – Пловдив, можете да намерите от следната интернет страница – https://www.ruobg.com/

2. Съгласно чл.40, ал.2 от ЗПУО „Частните детски градини и училища осъществяват дейността си след вписване в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование при условията и по реда на този закон“. Можете да направите проверка в регистъра за действащите частни институции от интернет страницата на Министерството на образованието и науката/ Регистри. Извадка за частните детски градини и училища можете да получите при избор „частно“ на полето „Вид институция, съгласно чл.35-36 от ЗПУО:“

Заявление за кандидатстване

Прилежащи райони на детските градини:

 1. Приложение №1 – Райони на ДГ „Славей“, ДГ „Дъга“, ДГ „Захарно петле“;
 2. Приложение №2 – Райони на ДГ „Космонавт“, ДГ „Бреза“, ДГ „Весела“, ДГ „Марица“;
 3. Приложение №3 – Райони на ДГ „Буратино“, ДГ „Зора“, ДГ „Зора“ с втори адрес ул. „Паганини“ №1 (ДГ „Зора“ – втори адрес), ДГ „Мирослава“,  ДГ  „Незабравка“,  ДГ „Чучулига“;
 4. Приложение №4 – Райони на ДГ „Каменица“, ДГ „Люляк“, ДГ „Майчина грижа“, ДГ „Малкият  принц“,  ДГ „Перуника“, ДГ „Снежанка“;
 5. Приложение №5 – Район на ДГ „Радост“;
 6. Приложение №6 – Райони на ДГ „Детелина“, ДГ „Чайка“;
 7. Приложение №7 – Райони на ДГ „Щастливо детство“, ДГ „Биляна“, ДГ „Лилия“, ДГ „Маргаритка“, ДГ „Наталия“, ДГ „Родина“;
 8. Приложение №8 – Райони на ДГ „Десислава“, ДГ „Еделвайс“, ДГ „Кремена“, ДГ „Кремена“ с втори адрес ЖР „Тракия“, блок №11, вход А, Б, В, Г (ДГ „Кремена“-втори адрес), ДГ „Таня Савичева“;
 9. Приложение №9 – Райони на ДГ „Велимира“, ДГ „Слънце“, ДГ „Чeрвената шапчица“;
 10. Приложение №10 – Район на ДГ „Д-р Едгар Бороу“;
 11. Приложение №11 – Райони на ДГ „Албена“, ДГ „Малина“, ДГ  „Мая“, ДГ „Осми март“, ДГ „Осми март“ с втори адрес бул. „Н. Вапцаров“ №80  (ДГ „Осми март“-втори адрес);
 12. Приложение №12 – Райони на ДГ „Валентина“, ДГ „Вяра“, ДГ „Здравец“, ДГ „Зорница“, ДГ „Светлина“, ДГ „Светлина“ с втори адрес ул. „Славееви гори“ №41 (ДГ „Светлина“-втори адрес);
 13. Приложение №13 – Район на ДГ „Ралица“;
 14. Приложение №14 – Райони на ДГ „Боряна“, ДГ „Елица“, ДГ „Росица“, ДГ „Светла“;
 15. Приложение №15 – Райони на ДГ „Дружба“, ДГ „Мир“, ДГ „Рая“.

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ

по новата Н  А  Р  Е Д  Б  А

за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места (Обн. ДВ. бр. 20 от 09.03.2021 г.)

I. До коя дата и къде трябва да бъдат подадени заявленията за учебната 2020/2021 година, за да могат родителите да получат помощта?

Заявлението за учебната 2020/2021 година се отнася за деца от 3-годишна възраст до постъпването им в 1-ви клас по настоящ адрес в община Пловдив (Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 от Наредбата) и се подава подписано от родителите до 30 април 2021 г. в отдел „Образование“, ул. „Цариброд“ № 1, или подписано и сканирано на електронен адрес: [email protected]

Родителите ще получат регистрация с входящ номер на място или на електронния адрес (e-mail), от който са изпратили заявлението.

За учебната 2020/2021 година разходите се компенсират на родителите за периода от 1 януари 2021 г. до 14 септември 2021 година.

След извършване на проверка по декларираните данни в подадените заявления и след уведомяване на родителите за правото им да получат компенсиране на разходите следва подаване на искане от страна на родителите за изплащане на компенсациите, а именно:

До 5 юни – за периода от 1 януари до 31 май 2021 г.

До 5 октомври – за периода от 1 юни до 14 септември 2021 г.

При условие че не са налице условията за компенсиране на разходите, регламентирани в Наредбата, кметът на общината издава мотивиран отказ, който може да се обжалва по реда на АПК.

II. На какви условия трябва да отговарят желаещите да кандидатстват за помощта?

Компенсирането на разходите се отнася за родители на деца от 3-годишна възраст до постъпването им в 1-ви клас.

Компенсации ще получат тези родители, които отговарят едновременно на следните 6 условия:

1. Детето е кандидатствало за прием в целодневна или полудневна организация в държавна или общинска детска градина или училище, в чийто прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, и не е прието поради липса на свободни места за съответната учебна година.

2. Детето не е записано в целодневна, полудневна или почасова организация на предучилищното образование в нито една държавна или общинска детска градина или училище.

3. Общината по настоящия адрес на детето не е предложила на родителите друго равностойно място в общинска детска градина или училище за съответната учебна година поради липса на свободни места във всички детски градини и училища в прилежащия район.

4. За съответната учебна година детето да е записано в самостоятелна организация в държавна или общинска детска градина или училище или в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище.

5. Ако детето е в задължителна предучилищна възраст и е записано за задължително предучилищно образование в частна детска градина или в частно училище – частната институция да не е включена в системата на държавно финансиране (за учебната 2020/2021 година в системата на държавно финансиране е ЧОУ „Класик“).

6. Родителите на детето да не получават подпомагане от държавния бюджет или по оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението по реда на Наредбата.

Важна информация: Чрез електронната система за прием на деца в община Пловдив (http://dz-priem.plovdiv.bg/) се предлагат на родителите наличните свободни места в общинските детски градини за всяко едно класиране. На електронния сайт на община Пловдив – сектор „Образование“ (https://www.plovdiv.bg/item/education/актуална-информация/), се публикуват ежемесечно свободни места за подготвителните групи в общинските училища.

III. Какви документи трябва да се приложат към подаването на искане* от страна на родителите за изплащане на компенсациите?

*Искане от родителите се подава след извършена проверка по обстоятелствата към подаденото заявление и след уведомяване на родителите за правото им да получат компенсиране на разходите за учебната 2020/2021 година.

III. 1. Обучение, осъществено от частна детска градина или училище, се удостоверява със следните документи:

- Договор за обучение между родителя и частната детска градина или училище;

- Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура  и платежно нареждане или фискален бон;

III. 2. Обучение, осъществено от лица, регистрирани като търговци, или с юридически лица с нестопанска цел, се удостоверява със следните документи:

- Договор за отглеждане и обучение, сключен между родителя и търговеца или юридическото лице с нестопанска цел;

- Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон;

III. 3. Обучение, осъществено от физически лица, се удостоверява със следните документи:

- Договор за обучение, сключен с физическото лице, което извършва обучението;

- Прeдавателно-приемателен протокол за извършено обучение, съдържащ информация за извършените дейности за месеца;

- Копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията за физически лица, страна по договора, за заемане на длъжността учител в детска градина, определени в т. 1 от Приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

- Документи за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно нареждане или разходен касов ордер;

- Когато договорът за обучение с физическо лице–обучител е сключен за дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) на родители, обединили своята дейност за обучение и отглеждане на децата си, освен гореизброените документи се представя и копие от договора за дружеството по ЗЗД.

Линк към Заявлението (Приложение № 1 към чл.8, ал.1 от Наредбата)

13,690 total views, no views today