Начало Категории Образование Наредба за компенсиране на родителите за децата, които не са приети, поради липса на свободни места

Наредба за компенсиране на родителите за децата, които не са приети, поради липса на свободни места

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ

по новата Н  А  Р  Е Д  Б  А

за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места (Обн. ДВ. бр. 20 от 09.03.2021 г.)

I. До коя дата и къде трябва да бъдат подадени заявленията за учебната 2020/2021 година, за да могат родителите да получат помощта?

Заявлението за учебната 2020/2021 година се отнася за деца от 3-годишна възраст до постъпването им в 1-ви клас по настоящ адрес в община Пловдив (Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 от Наредбата) и се подава подписано от родителите до 30 април 2021 г. в отдел „Образование“, ул. „Цариброд“ № 1, или подписано и сканирано на електронен адрес: education@plovdiv.bg

Родителите ще получат регистрация с входящ номер на място или на електронния адрес (e-mail), от който са изпратили заявлението.

За учебната 2020/2021 година разходите се компенсират на родителите за периода от 1 януари 2021 г. до 14 септември 2021 година.

След извършване на проверка по декларираните данни в подадените заявления и след уведомяване на родителите за правото им да получат компенсиране на разходите следва подаване на искане от страна на родителите за изплащане на компенсациите, а именно:

До 5 юни – за периода от 1 януари до 31 май 2021 г.

До 5 октомври – за периода от 1 юни до 14 септември 2021 г.

При условие че не са налице условията за компенсиране на разходите, регламентирани в Наредбата, кметът на общината издава мотивиран отказ, който може да се обжалва по реда на АПК.

II. На какви условия трябва да отговарят желаещите да кандидатстват за помощта?

Компенсирането на разходите се отнася за родители на деца от 3-годишна възраст до постъпването им в 1-ви клас.

Компенсации ще получат тези родители, които отговарят едновременно на следните 6 условия:

1. Детето е кандидатствало за прием в целодневна или полудневна организация в държавна или общинска детска градина или училище, в чийто прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, и не е прието поради липса на свободни места за съответната учебна година.

2. Детето не е записано в целодневна, полудневна или почасова организация на предучилищното образование в нито една държавна или общинска детска градина или училище.

3. Общината по настоящия адрес на детето не е предложила на родителите друго равностойно място в общинска детска градина или училище за съответната учебна година поради липса на свободни места във всички детски градини и училища в прилежащия район.

4. За съответната учебна година детето да е записано в самостоятелна организация в държавна или общинска детска градина или училище или в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище.

5. Ако детето е в задължителна предучилищна възраст и е записано за задължително предучилищно образование в частна детска градина или в частно училище – частната институция да не е включена в системата на държавно финансиране (за учебната 2020/2021 година в системата на държавно финансиране е ЧОУ „Класик“).

6. Родителите на детето да не получават подпомагане от държавния бюджет или по оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението по реда на Наредбата.

Важна информация: Чрез електронната система за прием на деца в община Пловдив (http://dz-priem.plovdiv.bg/) се предлагат на родителите наличните свободни места в общинските детски градини за всяко едно класиране. На електронния сайт на община Пловдив – сектор „Образование“ (https://www.plovdiv.bg/item/education/актуална-информация/), се публикуват ежемесечно свободни места за подготвителните групи в общинските училища.

III. Какви документи трябва да се приложат към подаването на искане* от страна на родителите за изплащане на компенсациите?

*Искане от родителите се подава след извършена проверка по обстоятелствата към подаденото заявление и след уведомяване на родителите за правото им да получат компенсиране на разходите за учебната 2020/2021 година.

III. 1. Обучение, осъществено от частна детска градина или училище, се удостоверява със следните документи:

- Договор за обучение между родителя и частната детска градина или училище;

- Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура  и платежно нареждане или фискален бон;

III. 2. Обучение, осъществено от лица, регистрирани като търговци, или с юридически лица с нестопанска цел, се удостоверява със следните документи:

- Договор за отглеждане и обучение, сключен между родителя и търговеца или юридическото лице с нестопанска цел;

- Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон;

III. 3. Обучение, осъществено от физически лица, се удостоверява със следните документи:

- Договор за обучение, сключен с физическото лице, което извършва обучението;

- Прeдавателно-приемателен протокол за извършено обучение, съдържащ информация за извършените дейности за месеца;

- Копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията за физически лица, страна по договора, за заемане на длъжността учител в детска градина, определени в т. 1 от Приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

- Документи за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно нареждане или разходен касов ордер;

- Когато договорът за обучение с физическо лице–обучител е сключен за дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) на родители, обединили своята дейност за обучение и отглеждане на децата си, освен гореизброените документи се представя и копие от договора за дружеството по ЗЗД.

Линк към Заявлението (Приложение № 1 към чл.8, ал.1 от Наредбата)

686 total views, 4 views today