Начало Slider Покана за подаване на проектни идеи за изпълнение на плана за интегрирано развитие на община Пловдив

Покана за подаване на проектни идеи за изпълнение на плана за интегрирано развитие на община Пловдив

pokana-piro3

Община Пловдив в качеството си на териториален орган по подбор на проектни идеи
по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР 2021-2027,
ОТПРАВЯ ПОКАНА
към всички заинтересовани страни за подаване на проектни идеи по Приоритет 1
на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. за изпълнение на ПИРО на Община Пловдив.

Основна цел на кандидатстването с проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР 2021-2027, е приоритизацията на проекти, адресиращи нуждите на местните общности в съответствие с ПИРО на общината кандидат.

Бюджет за Община Пловдив: 58 963 767 лв.

Допустими мерки:

  • Инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност;
  • Енергийна ефективност на жилищни и нежилищни сгради;
  • Устойчива мобилност, вкл. градска мобилност;
  • Пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност;
  • Зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства;
  • Образователна инфраструктура;
  • Здравна инфраструктура;
  • Социална инфраструктура;
  • Жилищно настаняване;
  • Култура, спорт и туризъм.

Указанията за кандидатстване с проектни идеи по Приоритет 1 на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. и целият пакет приложими документи към тях, както и Заповед № РД-02-36-346/01.03.2024 г. за утвърждаването им са публикувани на официалната интернет страница на Програма „Развитие на регионите“ на следния адрес: https://bgregio.eu/wps/portal/operativna-programa/home/news/ukazaniq-kandidatstvane-prioritet-1-prr-05.03.24, както и на интернет страницата на Община Пловдив https://www.plovdiv.bg/ukazania-igr/.

Подаването на проектни идеи за изпълнение на Плана за интегрирано развитие на Община Пловдив се извършва на електронен адрес: [email protected]. На същия електронен адрес могат да се изпращат въпроси за допълнителна информация или разяснения, включително и за разработване на проектни идеи в партньорство с Общината.

Крайният срок за подаване на проектни идеи е 09.05.2024 г., 17:30 часа. Проектни идеи, постъпили след този срок, няма да бъдат разглеждани.