Начало Пловдив днес Подписаха договор за изпълнението на проект „Подобряване на социалната инфраструктура в община Пловдив“ по Оперативна програма „Региони в растеж“

Подписаха договор за изпълнението на проект „Подобряване на социалната инфраструктура в община Пловдив“ по Оперативна програма „Региони в растеж“

oprr_project

На 24 март 2017г. Община Пловдив подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Подобряване на социалната инфраструктура в община Пловдив“ по Оперативна програма „Региони в растеж“,  Процедура „BG16RFOP001-1.003 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Пловдив“. Общата сума на проекта е   2 120 718,42 лева, като  безвъзмездната финансова помощ е 95.21%. Като от тази сума:

• 2 042 123.52 лева (два милиона сто четиридесет и четири хиляди деветстотин четиридесет и един лева и петдесет и две стотинки) представлява БФП;

• 102 818.10 лева (сто и две хиляди осемстотин и осемнадесет  лева и десет стотинки)  представлява собствен принос.

Продължителността на проекта е 30  месеца. Целта на този проект е да допринесе за осигуряването на по-качествена социална инфраструктура в община Пловдив. С това ще се създадат предпоставки за предоставяне на ефективни социални услуги в общността и последващо намаляване на съществуващите форми на социално изключване. Обновените и изградените обекти ще дадат повече и подобрени възможности (капацитет) за защита, социална сигурност, задоволяване на ежедневните потребности, консултиране и информиране на различни целеви групи.

Целевите групи на проекта включват жени, жертви на домашно насилие и техните деца; бездомни; деца на улицата; социално слаби лица и безработни; деца от социално слаби семейства; лица с физически увреждания и лица от ромски произход, попадащи в обхвата на предходните категории целеви групи.

Очаквани резултати:

(1) Ремонтиран сграден фонд с внедрени мерки за енергийна ефективност, благоустроено и обзаведено прилежащото дворно място на Кризисен център за жени, жертви на домашно насилие – гр. Пловдив;

(2) Изграден Център за временно настаняване на лица и семейства в УПИ V-общ., кв. 502 по плана на Първа градска част – юг, гр. Пловдив.

Дейности по проекта:

1. Управление на проект „Подобряване на социалната инфраструктура в община Пловдив“;

2. Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) на обектите от проект „Подобряване на социалната инфраструктура в община Пловдив“;

3. Изпълнение на независим строителен надзор на обекти на проект „Подобряване на социалната инфраструктура в община Пловдив“;

4. Одит на изпълнението на проект „Подобряване на социалната инфраструктура в община Пловдив“;

5. Изпълнение на мерки за визуализация и публичност на проект „Подобряване на социалната инфраструктура в община Пловдив“.

Доклад за фактически констатации относно проверка на разходите по Проект „Подобряване на социалната инфраструктура в община Пловдив“ по Оперативна програма „Региони в растеж“

29,609 total views, 6 views today