Начало Услуги Административни услуги

Административни услуги

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ

1. Административни услуги по ГРАО
2. Административни услуги към Социална политика
3. Административни услуги при Устройство на територията
4. Административни услуги при Строителство, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
5. Административни услуги при Общинска собственост
6. Жилищно настаняване
7. Административни услуги към Местни Данъци и Такси
8. Административни услуги към дирекция „Общинска икономика и здравеопазване“(стопански дейности,реклама и туризъм)
9. Административни услуги, предоставяни от дирекция „Екология и управление на отпадъците”

• Бланки за възражения и жалби:
-  Възражение
-  Жалба

• Универсален образец – заявление за административна услуга 

• Заявление за достъп до обществена информация

• Регистър етажна собственост

• Декларация за изплащане на присъдена издръжка

• Писмено разрешение за провеждане на мероприятие, свързано с масово събиране и посещение на малолетни и непълнолетни

• Бланки на договори за депониране на производствени отпадъци

Заявление за издаване на „Карта за паркиране“ на хора с увреждания

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Искане за издаване на документ /съгласно приложения образец/;
Документ за платена такса;
Нотариално заверено пълномощно /когато искането се подава от упълномощено лице/.

ИСКАНЕ (образец)
Искане

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
До 7 дни
За 1 ден

ТАКСА

Срок Такса
обикновена услуга – до 7 дни 5.00 лв.
eкспресна услуга – за 1 ден 10.00 лв.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Таксата за услугата се заплаща:
1. По банков път – по сметка на община Пловдив:
IBAN: BG23IORT73753102000001, BIC:IORTBGSF,
ТБ ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ.

2. В брой в касата на община Пловдив, пл. Стефан Стамболов“ № 1

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА

гр. Пловдив, пл.”Централен” № 1, ет. 3, ст. 5 и ст. 6
Директор на Дирекция ОИЗ: 032/ 656 430
Началник на отдел ПНТССК: 032/ 656 436
Експерти: 032/ 656 438, 032/ 656 427


ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление по образец;
2. Документ за собственост на имота или договор за наем;
3 Актуална скица на поземлен имот;
4.Становище /Разрешително/ за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност /от първоначално обследване на обекта/;
5.Нотариално заверено пълномощно /в случаите, когато Сведението не се подава/получава лично/.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБРАЗЕЦ

СРОК
ТАКСА
обикновена услуга – до 7 дни
6.00 лв.
eкспресна услуга – за 1 ден
24.00 лв.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1. По банков път – по сметка на община Пловдив:
IBAN: BG23IORT73753102000001, BIC:IORTBGSF,
ТБ ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ.
2. В брой в касата на община Пловдив, пл. Стефан Стамболов“ № 1
АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
гр. Пловдив, пл..”Централен” № 1, ет. 3, ст. 5 и ст. 6

Директор на Дирекция ОИЗ: 032/ 656 430
Началник на отдел ПНТССК: 032/ 656 436
Експерти: 032/ 656 438, 032/ 656 427

125,970 total views, 6 views today