Начало Категории Образование

Образование

Отдел „Образование“
Пловдив 4000,
ул. „Цариброд“ №1

Донка Щилянова- началник
тел.: 032 / 633-413

Други контакти

Актуална информация:
Допълнителни дейности в общински детски градини
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..


Отдел „Образование” на община Пловдив има за цел да осигури условия за качествено и достъпно образование и възпитание  на децата и учениците на нашия град. Усилията са насочени към създаване на благоприятна среда за развитие на всеки подрастващ като знаещ, мотивиран и способен на житейска и професионална реализация млад човек.

Основните функции на отдел „Образование” са :

1. Осигурява и контролира задължителната предучилищна подготовка на децата две години преди постъпване в І клас и задължителното училищно обучение на учениците до 16-годишна възраст. Извършва дейности по осъществяване на по-пълния обхват на подлежащите на обучение в І клас и подготвителните групи за всяка учебна година.

2. Организира и контролира всички дейности, свързани с разпределението на бюджетните средства в общинските детски градини, училища и обслужващи звена.

3. Осъществява проверки и контрол на дейностите в детските и учебните заведения и обслужващите звена, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба.

4. Съдейства на общинските училища, детски градини и обслужващи звена при :

-       осигуряване на необходимата материална база (изграждане, обзавеждане, ремонт, модернизация и др.);

-       осигуряване храненето на децата в детските градини и учениците в началния етап на обучение;

-       изготвяне на базите от данни за Управленската информационна система на образованието, като осигурява контрол и методическа помощ на директорите на общинските звена;

-       осигуряване на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителните групи и учениците от І до VII клас;

-       изготвяне и съгласуване на план-приема на учениците в общинските училища;

-       работа по проекти и в програмите на МОМН;

-       организиране на ученическите спортни игри и др.

5. Подпомага родителите при кандидатстване за прием в общинските детски градини и съдейства  на директорите по въпроси, свързани с нововъведената Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски ясли, ЦДГ и ОДЗ на територията на община Пловдив.

6. Координира дейността на отдела с дейността на звената по образование в районните администрации и осъществява методическо ръководство на експертите по райони.

7. Подготвя отговори и становища по проблеми и предложения в сферата на образованието.

8. Сътрудничи и извършва съвместни дейности със синдикалните организации на учителите и работодателите, с организации от гражданския сектор, с други служби в администрацията (в това число предимно със специалистите от Министреството на образованието, младежта и науката на национално и регионално ниво – РИО на МОМН).

9. Служители от отдел „Образование” участват във финансирани от Европейския съюз прoекти, свързани с образованието.

10. Чрез функциониращата педагогическа библиотека, разполагаща с над 25 000 заглавия специализирана литература, отделът осъществява справочно-библиографска, информационна и консултативна дейност с помощта на софтуерен продукт за библиотеки. Комплектува и обогатява книжният фонд и обслужва читатели, предимно с педагогическа насоченост.

11. Служителите от отдела към функциониращия Дом на учителя съдействат за реализирането на разнообразни дейности в сферата на образованието ( специализирани обучения на педагогическите кадри, семинари и дискусии по важни теми, литературни срещи, изложби и др.). Работят съвместно със сдруженията на учителите-пенсионери, които подпомагат със своя опит и знания образователни дейности на територията на града.

116,318 total views, 2 views today