Конкурси

Обявяване на резултати от проведен конкурс за възлагане управлението на „Инсинератор Пловдив” ЕООД

Общински съвет – Пловдив на свое заседание прие Решение №88, взето с Протокол №5 от 14.03.2018 г., с което утвърждава г-н Дончо Митев Кацарев за управител на търговското дружество „Инсинератор Пловдив” ЕООД.

Протокол за класиране на кандидати за здравен медиатор по проект „Всички заедно: за по-добро образование и здраве“:

Общ резултат на кандидатите от проведения конкурс за длъжността „главен архитект“ на община Пловдив.

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати по Проект „Приеми ме 2015″ :

По проект „Всички заедно: за по-добро образование и здраве“

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати:

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати:

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати:

ОУ “Васил Левски”, гр. Пловдив обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ ученически стол с площ от 420 кв.м. (четиристотин и двадесет квадратни метра), разположен на приземния етаж от сградата на ОУ „Васил Левски”, гр.Пловдив, ул.”Ралица” № 2, район „Източен”, с идентификатор на сградата № 56784.528.264.1, с предназначение на обекта: ученическо столово хранене.
Документи за участие могат да се закупят от 25.04.2017г. до 10.05.2017г. включително от деловодството на ОУ “Васил Левски”, гр. Пловдив, ул.”Ралица” № 2, ет.2, след заплащане на конкурсните книжа.
Цената на конкурсните книжа е 20 лв., вносими по следната сметка на ОУ “Васил Левски”, гр. Пловдив: IBAN:BG21 IORT 7375 3102 007700, BIC: IORTBGSF, в Търговска банка „Инвестбанк” АД, клон Пловдив.
Депозитната вноска е 200 лева, вносими по следната банкова сметка на ОУ “Васил Левски”, гр. Пловдив: IBAN: BG82 IORT 7375 3302 0077 01, BIC: IORTBGSF, в Търговска банка „Инвестбанк” АД, клон Пловдив.
Конкурсът ще се проведе на 11.05.2017г. от 12:00ч. в сградата на ОУ “Васил Левски”, с административен адрес гр.Пловдив, ул.”Ралица” № 2, в учителската стая, ет.2.
Телефон и лице за контакт: Иванка Синикчийска – ЗАС в ОУ „Васил Левски”, GSM 08888 14408.

Съгласно чл.98, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ Средно училище „Найден Геров”, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на следния обект, разположен в недвижим имот – публична общинска собственост, а именно: ПАВИЛИОН в Средно училище “Найден Геров” с площ от 10.50 кв.м., находящ се в гр. Пловдив, Район „Източен”, ул.”Кемера” № 27.

- Стойността на конкурсните книжа е 30 лв. с ДДС – невъзвращаеми. Конкурсната документация се заплаща в брой в касата на СУ “Н.Геров” и се получава от касата на СУ “Н.Геров”, ул. „Кемера” № 27, гр. Пловдив ет. 2 – централен корпус срещу документ за платената такса; Краен срок за закупуване на тръжна документация: до 16.00 часа на 11.05.2017 г. включително. Депозитната вноска за участие е в размер на 100 лв (сто лева) с ДДС, платими в брой в касата на СУ “Н.Геров”. Оглед на обекта – в рамките на работното време на училището – от 08.00 ч. до 16.30 ч. в работни дни, по предварителна заявка в СУ „Найден Геров” на телефон 032/632016. Начална цена на наема: по 4 лв. на кв.м. без ДДС ; Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

- Дата и място на провеждане на конкурса: 12.05.2017 г. от 11.00 ч., в сградата на СУ „Н. Геров” – кабинет –дирекция, ет.2, централен корпус, адрес: гр. Пловдив , ул. „Кемера” № 27; Срок за подаване на документи: до 16.30 часа на 11.05.2017 г. включително, в деловодството на СУ „Н. Геров”, ет.2, централен корпус, адрес: гр. Пловдив , ул. „Кемера” № 27. За информация – телефон и лице за контакт: Веселина Атанасова – заместник – директор „АСД” на СУ „Н. Геров”, тел. 032/632016.

Протокол за класиране на кандидати от трети етап в процедура по подбор за „медиатор“ по проект „Общностен център за деца и семейства-Пловдив“ по ОПРЧР 2014-2020г.

Протокол за класиране на кандидати от трети етап в процедура по подбор за „социален работник за деца от 0 до 3 г.“ по проект „Общностен център за деца и семейства-Пловдив“ по ОПРЧР 2014-2020г.

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за „социален работник за деца от 0 до 3 г.“ и „медиатор“на първи етап в процедура по подбор по проект „Общностен център за деца и семейства-Пловдив“ по ОПРЧР 2014-2020г.

ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ за длъжността: Главен архитект

СУ “Свети Константин-Кирил Философ”, гр. Пловдив обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ павилион за продажба на закуски с площ от 15,00 кв.м. (петнадесет квадратни метра), разположен двора на СУ „Свети Константин-Кирил Философ”, гр.Пловдив, район „Южен”, ул.”Чорлу” № 14, с предназначение на обекта: павилион за продажба на закуски.
Документи за участие могат да се закупят от 21.03.2017г. до 04.04.2017г. включително от деловодството на СУ „Свети Константин-Кирил Философ”, гр.Пловдив, ул.”Георги Кондолов” № 44А, ет.2, след заплащане на конкурсните книжа.
Цената на конкурсните книжа е 20 лв.
Депозитната вноска е 100 лева, вносими по следната банкова сметка на СУ “ Свети Константин-Кирил Философ”, гр.Пловдив, а именно:
IBAN: BG 56 IORT 73753102006100,
BIC: IORTBGSF в „Инвестбанк” АД.
Конкурсът ще се проведе на 05.04.2017г. от 14:00ч. в сградата на СУ “ Свети Константин-Кирил Философ”, с административен адрес гр.Пловдив, ул.”Георги Кондолов” № 44А, в методическия кабинет, ет.1.
Телефон и лице за контакт: Стефка Тупарова – домакин, тел. 032 692519, 0889400060.

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ИНТЕРВЮ С ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ И СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА ПО ПРОЕКТ „Приеми ме 2015” по ОПРЧР 2014-2020г., бюджетна линия BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015”

ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ за длъжността: Главен експерт – 2 две щатни бройки в административно звено: дирекция „Култура и културно наследство”

ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ НА ПЪРВИ ЕТАП (Преглед на кандидатурите по документи) В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА ПО ПРОЕКТ „Приеми ме 2015” по ОПРЧР 2014-2020г., бюджетна линия BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015”

Обява за позиция Главен архитект на Община Пловдив

Протокол за класиране на кандидати от трети етап в процедура по подбор за „логопед“ по проект „Общностен център за деца и семейства-Пловдив“ по ОПРЧР 2014-2020г.

Протокол за класиране на кандидати от трети етап в процедура по подбор за „специален педагог“ по проект „Общностен център за деца и семейства-Пловдив“ по ОПРЧР 2014-2020г

Конкурс за подбор на иновативни идеи, които да бъдат включени в проектно предложение на Община Пловдив във връзка с кандидатстване и последващо изпълнение на проект по Програма по „Градски иновативни дейности“, приоритетна област „Устойчива градска мобилност“.

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за „логопед“ на първи етап в процедура по подбор по проект „Общностен център за деца и семейства-Пловдив“ по ОПРЧР 2014-2020г.

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за „специален педагог“ на първи етап в процедура по подбор по проект „Общностен център за деца и семейства-Пловдив“ по ОПРЧР 2014-2020г.

Конкурс за заемане на две щатни бройки за длъжността: Главен експерт в дирекция „Култура и културно наследство” към Общинска администрация, гр. Пловдив.

Обява за провеждане на подбор за длъжността „Здравен медиатор“ по проект „Всички заедно – за по-добро образование и здраве“, финансиран от Българо – Швейцарска програма за сътрудничество

ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015″: Процедура по подбор на социален работник от Областен екип по приемна грижа – Пловдив

Обява за позиция „Специален педагог“ в дейност „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания” по проект „Общностен център за деца и семейства – Пловдив”.

Обява за позиция „Лекар-гинеколог“ в дейност „Семейно консултиране и подкрепа“ п о проект „Общностен център за деца и семейства – Пловдив” .

Обява за позиция „Логопед“ в дейност „Ранна интервенция на уврежданията“ по проект „Общностен център за деца и семейства – Пловдив”.

ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015″ – ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК ОТ ОЕПГ – ПЛОВДИВ

Протокол за класиране на кандидати за медиатор в дейност „Семейно консултиране и подкрепа“от трети етап в процедура за подбор по проект „Общностен център за деца и семейства” по ОПРЧР 2014-2020г.“

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати  за „медиатор“ на първи етап в процедура по подбор по проект „Общностен център за деца и семейства-Пловдив“ по ОПРЧР 2014-2020г. 

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ИНТЕРВЮ С ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ И СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА ПО ПРОЕКТ „Приеми ме 2015” по ОПРЧР 2014-2020г., бюджетна линия BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015”

Обява за конкурс за заемане на длъжността:  Главен експерт в отдел „Инвестиционни проекти и техническа инфраструктура” към дирекция „Строителство, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура” при Общинска администрация, гр. Пловдив


ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ НА ПЪРВИ ЕТАП (Преглед на кандидатурите по документи) В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА ПО ПРОЕКТ „Приеми ме 2015” по ОПРЧР 2014-2020г., бюджетна линия BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015”

Протокол за класиране на кандидати за юрисконсулт в дейност „Семейно консултиране и подкрепа“от трети етап в процедура за подбор по проект “Общностен център за деца и семейства” по ОПРЧР 2014-2020г.“

Проект „Приеми ме 2015″ – Процедура по подбор на социални работници от Областен екип по приемна грижа /ОЕПГ  - Пловдив/

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността: Главен експерт в административно звено: отдел „Обслужване” към дирекция „Местни данъци и такси”

ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015 : ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ИНТЕРВЮ С ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ И СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА ПО ПРОЕКТ „Приеми ме 2015” по ОПРЧР 2014-2020г., бюджетна линия BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015”

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати  за „юрисконсулт“ на първи етап в процедура по подбор по проект „Общностен център за деца и семейства-Пловдив“ по ОПРЧР 2014-2020г.

Обявяване на резултати от проведен конкурс за възлагане управлението на „Център за психично здраве -Пловдив” ЕООД

ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015″ : ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ НА ПЪРВИ ЕТАП (Преглед на кандидатурите по документи) В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА ПО ПРОЕКТ „Приеми ме 2015” по ОПРЧР 2014-2020г., бюджетна линия BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015”Конкурс за заемане на длъжността: Главен експерт в отдел „Обслужване” към дирекция „Местни данъци и такси” в общинска администрация – гр. Пловдив.

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността: Главен експерт в административно звено: отдел „Общински имоти и Управление и разпореждане” към дирекция „Общинска собственост”

Проект ”Приеми ме 2015”: Процедура по подбор на социални работници от Областен екип по приемна грижа / ОЕПГ  - Пловдив /

ПРОЦЕДУРА 3: ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ИНТЕРВЮ С ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ И СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА ПО ПРОЕКТ „Приеми ме 2015”

ПРОЦЕДУРА 2: ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ИНТЕРВЮ С ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ И СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА ПО ПРОЕКТ „Приеми ме 2015” 

Главен експерт в отдел „Общински имоти и жилищна политика” към дирекция “Общинска собственост” при Общинска администрация – гр. Пловдив.

Проект „Приеми ме 2015″ – Процедура 3 – Протокол за допуснати и недопуснати кандидати на първи етап в процедура по подбор на ОЕПГ – Пловдив

Проект „Приеми ме 2015″ – Процедура 2 – Протокол за допуснати и недопуснати кандидати на първи етап в процедура по подбор на ОЕПГ – Пловдив


Протокол за класиране на кандидати за стоматолог в дейност „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“от трети етап в процедура за подбор по проект „Общностен център за деца и семейства” по ОПРЧР 2014-2020г.“

Протокол за класиране на кандидати за педиатър в дейност “Ранна интервенция на уврежданията “ от трети етап в процедура за подбор по проект „Общностен център за деца и семейства” по ОПРЧР 2014-2020г.“

Протокол за класиране на кандидати за  логопед в дейност „Ранна интервенция на уврежданията „от трети етап в процедура за подбор по проект „Общностен център за деца и семейства” по ОПРЧР 2014-2020г.“

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати  за „педиатър“ ,“стоматолог“ и „логопед“ на първи етап в процедура по подбор по проект „Общностен център за деца и семейства-Пловдив“ по ОПРЧР 2014-2020г. 

Проект  ”Приеми ме 2015” : Процедура по подбор на двама социални работници от Областен екип по приемна грижа / ОЕПГ /. Работни места – Пловдив и Карлово.

ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015″: Процедура по подбор на двама социални работници, предоставящи социалната услугата „Приемна грижа” от Областния екип по приемна грижа / ОЕПГ /


247,168 total views, 47 views today

Страница 1 от 3312345...102030...Последна »