Конкурси

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за „логопед“ на първи етап в процедура по подбор по проект „Общностен център за деца и семейства-Пловдив“ по ОПРЧР 2014-2020г.

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за „специален педагог“ на първи етап в процедура по подбор по проект „Общностен център за деца и семейства-Пловдив“ по ОПРЧР 2014-2020г.

Конкурс за заемане на две щатни бройки за длъжността: Главен експерт в дирекция „Култура и културно наследство” към Общинска администрация, гр. Пловдив.

Обява за провеждане на подбор за длъжността „Здравен медиатор“ по проект „Всички заедно – за по-добро образование и здраве“, финансиран от Българо – Швейцарска програма за сътрудничество

ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015″: Процедура по подбор на социален работник от Областен екип по приемна грижа – Пловдив

Обява за позиция „Специален педагог“ в дейност „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания” по проект „Общностен център за деца и семейства – Пловдив”.

Обява за позиция „Лекар-гинеколог“ в дейност „Семейно консултиране и подкрепа“ п о проект „Общностен център за деца и семейства – Пловдив” .

Обява за позиция „Логопед“ в дейност „Ранна интервенция на уврежданията“ по проект „Общностен център за деца и семейства – Пловдив”.

ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015″ – ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК ОТ ОЕПГ – ПЛОВДИВ

Протокол за класиране на кандидати за медиатор в дейност „Семейно консултиране и подкрепа“от трети етап в процедура за подбор по проект „Общностен център за деца и семейства” по ОПРЧР 2014-2020г.“

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати  за „медиатор“ на първи етап в процедура по подбор по проект „Общностен център за деца и семейства-Пловдив“ по ОПРЧР 2014-2020г. 

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ИНТЕРВЮ С ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ И СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА ПО ПРОЕКТ „Приеми ме 2015” по ОПРЧР 2014-2020г., бюджетна линия BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015”

Обява за конкурс за заемане на длъжността:  Главен експерт в отдел „Инвестиционни проекти и техническа инфраструктура” към дирекция „Строителство, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура” при Общинска администрация, гр. Пловдив


ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ НА ПЪРВИ ЕТАП (Преглед на кандидатурите по документи) В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА ПО ПРОЕКТ „Приеми ме 2015” по ОПРЧР 2014-2020г., бюджетна линия BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015”

Протокол за класиране на кандидати за юрисконсулт в дейност „Семейно консултиране и подкрепа“от трети етап в процедура за подбор по проект “Общностен център за деца и семейства” по ОПРЧР 2014-2020г.“

Проект „Приеми ме 2015″ – Процедура по подбор на социални работници от Областен екип по приемна грижа /ОЕПГ  - Пловдив/

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността: Главен експерт в административно звено: отдел „Обслужване” към дирекция „Местни данъци и такси”

ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015 : ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ИНТЕРВЮ С ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ И СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА ПО ПРОЕКТ „Приеми ме 2015” по ОПРЧР 2014-2020г., бюджетна линия BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015”

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати  за „юрисконсулт“ на първи етап в процедура по подбор по проект „Общностен център за деца и семейства-Пловдив“ по ОПРЧР 2014-2020г.

Обявяване на резултати от проведен конкурс за възлагане управлението на „Център за психично здраве -Пловдив” ЕООД

ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015″ : ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ НА ПЪРВИ ЕТАП (Преглед на кандидатурите по документи) В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА ПО ПРОЕКТ „Приеми ме 2015” по ОПРЧР 2014-2020г., бюджетна линия BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015”Конкурс за заемане на длъжността: Главен експерт в отдел „Обслужване” към дирекция „Местни данъци и такси” в общинска администрация – гр. Пловдив.

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността: Главен експерт в административно звено: отдел „Общински имоти и Управление и разпореждане” към дирекция „Общинска собственост”

Проект ”Приеми ме 2015”: Процедура по подбор на социални работници от Областен екип по приемна грижа / ОЕПГ  - Пловдив /

ПРОЦЕДУРА 3: ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ИНТЕРВЮ С ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ И СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА ПО ПРОЕКТ „Приеми ме 2015”

ПРОЦЕДУРА 2: ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ИНТЕРВЮ С ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ И СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА ПО ПРОЕКТ „Приеми ме 2015” 

Главен експерт в отдел „Общински имоти и жилищна политика” към дирекция “Общинска собственост” при Общинска администрация – гр. Пловдив.

Проект „Приеми ме 2015″ – Процедура 3 – Протокол за допуснати и недопуснати кандидати на първи етап в процедура по подбор на ОЕПГ – Пловдив

Проект „Приеми ме 2015″ – Процедура 2 – Протокол за допуснати и недопуснати кандидати на първи етап в процедура по подбор на ОЕПГ – Пловдив


Протокол за класиране на кандидати за стоматолог в дейност „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“от трети етап в процедура за подбор по проект „Общностен център за деца и семейства” по ОПРЧР 2014-2020г.“

Протокол за класиране на кандидати за педиатър в дейност “Ранна интервенция на уврежданията “ от трети етап в процедура за подбор по проект „Общностен център за деца и семейства” по ОПРЧР 2014-2020г.“

Протокол за класиране на кандидати за  логопед в дейност „Ранна интервенция на уврежданията „от трети етап в процедура за подбор по проект „Общностен център за деца и семейства” по ОПРЧР 2014-2020г.“

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати  за „педиатър“ ,“стоматолог“ и „логопед“ на първи етап в процедура по подбор по проект „Общностен център за деца и семейства-Пловдив“ по ОПРЧР 2014-2020г. 

Проект  ”Приеми ме 2015” : Процедура по подбор на двама социални работници от Областен екип по приемна грижа / ОЕПГ /. Работни места – Пловдив и Карлово.

ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015″: Процедура по подбор на двама социални работници, предоставящи социалната услугата „Приемна грижа” от Областния екип по приемна грижа / ОЕПГ /


101,012 total views, 112 views today

Страница 1 от 3312345...102030...Последна »